Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

СПЕЧЕЛИ награда - 3 месечен пакет от течен Колаген 5000мг!

СПЕЧЕЛИ награда - 3 месечен пакет от течен Колаген 5000мг!


Изтекла !
Описание:

УЧАСТВАЙ в ИГРАТА “Красиви за лятото” и СПЕЧЕЛИ награда - 3 месечен пакет от течен Колаген 5000мг!
Харесай снимката 
Коментирай - “Участвам” под снимката
Сподели тази снимка
Играй до 24.05.2019!
Теглене на 27.05.2019 ❗️❗️❗️
Награда - 3 месечен пакет от Колаген 5,000мг (3 опаковки по 500мл) 

www.swedishnutra.bg 

Играта “Swedish Nutra" е организирана от Swedish Nutra Bulgaria.
Вземайки участие в играта, Участниците се съгласяват с изложените по-долу правила и се задължават да ги спазват. 
Участието в играта не е обвързано с покупка.
I. Механизъм
1. За да се включи в играта: Участникът трябва да изпълни следното условие: да хареса, сподели и коментира под снимката.
2. Периодът на играта e от 01.05.2019 г. до 23:59 часа на 24.05.2019 г. 
II. Право на участие
3. Играта е отворена за участие на всички физически лица, навършили 18 години на територията на България. При съмнение за злоупотреба: Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници.
III. Награждаване 
4. Награда: 3 броя течен колаген 5,000мг. Спечелелият ще бъде определени чрез томбола на случаен принцип, в присъствие на комисия от трима души. Тегленето и обявяването на печелившите ще се състои на 27.05.2018г във Facebook страницата на Swedish Nutra Bulgaria.
5. Печелившият Участник ще бъде публикувани в пост на Facebook страницата Swedish Nutra Bulgaria в рамките на 7 дни от датата на приклюване на играта. 
6. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. 
IV. Лични данни
7. Правата на всички Участници в игратата са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице.
8. Включвайки се в настоящата игра, Участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, адрес и e-mail) за цели, свързани с играта, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време. 
9. Организаторът на играта се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на Участниците, съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни. 
VI. Други Общи условия при провеждане на играта
10. Организаторът си запазва правото да променя или допълва изцяло или частично тези правила, като промените влизат в сила след публикуването им тук.
11. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.11 от настоящите Общи условия, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.
14. Участниците, спечелили от играта, дават изричното си съгласие за използване на имена и изображения от Организатора, в качеството им на победители.
15. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение.
16. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове по т. 4 и т. 5 или по други подобни поводи. 
17. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции.
18. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
19. Описаната по-горе игра по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с Facebook.
20. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата инициатива.
21. Организаторът носи гаранционна отговорност за предоставяните награди, същите се предоставят съгласно условията на техните производители и/или разпространители.
22. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата. 
23. Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответните игри. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за Участници в играта и трети лица във връзка с такова съдържание.
24. Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила по какъвто и да е било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданата инициатива. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
Пожелаваме ви успех!


https://www.facebook.com/nutrabg/photos/a.129292401031487/351505398810185/?type=1&theater
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - СподелетеДруги награди от тази категория