Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете 1 брой HONOR 10 , 5 броя HONOR 8X и 10 броя HONOR Band 3

Спечелете 1 брой HONOR 10 , 5 броя HONOR 8X и 10 броя HONOR Band 3


Изтекла !
Описание:

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ФОТО КАМПАНИЯ „ИГРАЙ С HONOR И ВЪОБРАЖЕНИЕ“ 

Преди да се включиш във фото конкурса, прочети внимателно тези условия, както и Политиката за лични данни при провеждане на кампании: https://goo.gl/RBABcM

Накратко, това, което трябва да направиш, е да:

 • ●   Влезеш на сайта honor.tlnr.bg и се регистрираш с потребителско име, имейл и телефонен номер. Телефонният номер е необходими за свързване с победителите/ резервите при получаване на наградата.
 • ●   Качиш авторска снимка в една или повече от една категория (фото предизвикателство) в периода на нейната активност. Темите на категориите ще бъдат разкривани поетапно на сайта след тяхното отключване, като датите на активност за всяка категория са: 
  • -   Фото предизвикателство 1: от 21 ноември 2018 г. до 23:59 ч. на 25 ноември 2018 г.
  • -   Фото предизвикателство 2: от 28 ноември 2018 г. до 23:59 ч. на 01 декември 2018 г. 
  • -   Фото предизвикателство 3: от 04 декември 2018 г. до 23:59 ч. на 07 декември 2018 г.
 • ●   Стискаш палци публиката да оцени твоята снимка в съответната категория, като датите за гласуване са: 
  • -   За фото предизвикателство 1: от 26 ноември 2018 г. до 23:59 ч. на 27 ноември 2018г.
  • -   За фото предизвикателство 2: от 02 декември 2018 г. до 23:59 ч. на 03 декември 2018г.
  • -   За фото предизвикателство 3: от 08 декември 2018 г. до 23:59 ч. на 09 декември 2018г.

В този период може да споделяш снимката, с която си участвал, в социалните си профили, и да помолиш приятелите си да гласуват за теб.

I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

„Теленор България” ЕАД, ЕИК: 130460283, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6 (наричано по-долу за краткост „Организатор” или Теленор).

II. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА

Настоящата кампания се провежда на територията на Република България. 

III. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА И КАНАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Кампанията ще се проведе в периода -  21 ноември 2018 г. – 09 декември 2018г. на honor.tlnr.bg

IV. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА 

Участието в Кампанията не е обвързано със закупуване на стоки и/или услуги от Теленор.

За да участват в разпределението на наградите, участниците трябва:

 • ●   да са физически лица, навършили 16 (шестнадесет) години към периода на Кампанията;
 • ●   които са посетили honor.tlnr.bg и са се регистрирали за участие с име, валиден имейл и телефонен номер;
 • ●   и са качили авторска снимка в една или повече от една от трите тематични категории в периода на тяхната валидност. 

Служители на Теленор, както и членове на техните семейства (съпруг/ съпруга, родители, брат, сестра, деца), нямат право да участват при разпределението на наградите, съответно тяхното получаване.

Потребителите, които гласуват за снимките на участниците в Кампанията, е необходимо да посетят honor.tlnr.bg, да влязат в съответната тематична категория, когато е отворена за гласуване, и да дадат своя глас за една или повече от една снимки. Един потребител не може да даде повече от един глас за една и съща снимка в категория. Потребителите, които гласуват за снимките в Кампанията, не участват в разпределението на наградите. 

V. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА 

Правилата на Кампанията са обвързавщи за участниците. 

За да участва в разпределението на наградите, всяко лице, което отговаря на условията по т.IV, следва да качи своя авторска снимка в една или повече от една от трите тематични категории (фото предизвикателства), намиращи се на honor.tlnr.bg и с период на валидност, както следва:

Фото предизвикателство 1: от 21 ноември 2018 г. до 23:59 ч. на 25 ноември 2018 г.

Фото предизвикателство 2: от 28 ноември 2018 г. до 23:59 ч. на 01 декември 2018 г. 

Фото предизвикателство 3: от 04 декември 2018 г. до 23:59 ч. на 07 декември 2018 г.

Темите на категориите ще бъдат разкривани поетапно на сайта след тяхното отключване, като след края на съответния период галерията се затваря за качване на нови снимки и се отваря за гласуване. Потребител, който участва в гласуването, не може да гласува повече от един път за една и съща снимка в Категория и следва да даде своя глас само, когато категорията е активна.

Гласуването се извършва на следните дати: 

За фото предизвикателство 1: от 26 ноември 2018 г. до 23:59 ч. на 27 ноември 2018г.

За фото предизвикателство 2: от 02 декември 2018 г. до 23:59 ч. на 03 декември 2018г.

За фото предизвикателство 3: от 08 декември 2018 г. до 23:59 ч. на 09 декември 2018г.

Публикуваната от участника снимка трябва да бъде авторска, автентично възпроизведена или обработена допълнително и да отговаря на съответната тематична категория (фото предизвикателство), в която е качена. Изображението следва да отговаря на добрите нрави, да не е от еротичен и/или порнографски характер или да внушават насилие, национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост, възхваляващи или оневиняващи жестокост, насилие, или такова, което е в противоречие с българското законодателство, обществения ред и добрите нрави. Публикувана снимка, която противоречи на горните изисквания, се дисквалифицира и не участва в гласуването. Същото се прилага и в случай, че лице, чиито лични данни са използвани в снимката, възрази срещу тяхното по-нататъшно използване за целите на Кампанията.

Организаторът не носи отговорност за снимките и/ или съдържанието на снимките, както и в случаи че има нарушени авторски права от участник в Кампанията, използвал и публикувал чужда/ неавторска снимка във фото кампанията, както и в случаи, в които изображението съдържа лични данни, като имена, изображение, телефонен номер и други на участника или други лица, като участника се задължава да информира, лицата чиито лични данни е използвал за начина, по който същите ще се обработват, включително от Теленор, съгласно Политика за лични данни при провеждане на кампании.

Ако в публикуваното съдържание присъства лице, различно от автора, последният отговаря за полученото съгласие на изобразеното лице, респ. негов родител или настойник, в случай че лицето е малолетно или непълнолетно. Организаторът не носи отговорност за публикуването в Кампанията на изображенията на лица, чието съгласие не е било надлежно предоставено, в т.ч. публикуването на снимки на малолетни или непълнолетни лица.

Всеки участник в настоящата Кампания носи отговорност при публикуване на своята снимка за спазването и ненарушаване на авторските права, в т.ч. получаване на съгласие от изобразеното лице при портретна фотография, респ. негов родител или настойник, в случай че лицето е малолетно или непълнолетно.

С публикуването на снимка в Кампанията всеки потребител декларира и гарантира, че същата е лична авторска и се съгласява тя да бъде използвана за целите на настоящата Кампания, в това число да бъде копирана, допълнително редактирана и публикувана в официалните профили на Теленор България, като Facebook, Instagram и Twitter, в случай че нейният автор бъде избран като финалист или резерва в съответната категория на Кампанията.

Участник в Кампанията може да качи само една своя снимка в съответната категория. Участник може да участва със снимка в повече от една категория, в случай че за всяка категория снимката, качена от участника, е различна от предходните и публикуваните изображения отговарят на настоящите правила. По този начин участникът участва в разпределението на наградите с всички свои снимки, публикувани в периода на Кампанията. 

Участник, който не е спазил механизма за публикуване на снимки в Кампанията, се дисквалифицира, тъй като не отговаря на т. IV от настоящите условия и правила, съответно не участва в разпределението на наградите. Организаторът си запазва правото да предприеме всички необходими мерки в случай на измама или опити за измама (включително и не само опит за манипулиране на гласуването), които могат да рефлектират негативно върху имиджа на Кампанията и/или на Организатора. Всеки опит за измама и/или незаконосъобразни действия ще доведе до дисквалифициране на участника, за което последният ще бъде уведомен от Организатора с лично съобщение към имейла, с който участникът се е включил в Кампанията.

VI. НАГРАДА

Наградите в Кампанията се разпределят между участниците, чиито снимки са събрали най-много гласове, и са както следва по реда на тяхното разпределение:

 • ●   1 (един) брой HONOR 10 – за автора на снимката, събрала най-много гласове в Кампанията, при снимки с равен брой гласове се тегли жребий;
 • ●   5 (пет) броя HONOR 8X – разпределени между авторите на следващите снимки, събрали най-много гласове;  
 • ●   10 (десет) броя HONOR Band 3 – разпределени между авторите на следващите снимки, събрали най-много гласове.  

В случай че избрани печеливши снимки имат равен брой гласове, се тегли жребий, за да се определи автора на коя от тях да продължи в класирането и разпределението на наградите.

VII. ТЕГЛЕНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Обявяването на победителите в Кампанията, които са изпълнили условията за участие, посочени по-горе, респективно – разпределението на наградите, ще се осъществи на 10 декември 2018 г., на адреса на управление на Организатора в гр. София, район Младост, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6, където в присъствието на представители на Организатора ще бъдат обявени 16-те снимки-победители и съответно – техните автори.  

Непосредствено след обявяването на победителите, служител на Организатора ще се свърже с печелившите на имейла, с който участникът е участвал в периода на Кампанията, за детайлите относно получаване на наградата.

Печелившите следва да отговорят на имейла на Организатора в срок до 72 часа, като:

 • ●   Потвърдят, че отговарят на всички условия за участие, посочени в т.V;
 • ●   Предоставят на Организатора имена по документ за самоличност и посочат адрес на територията на България, където да получат спечелената награда. Доставката на наградата ще бъде за сметка на Организатора.

При получаване на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на самоличността му. Документът за удостоверяване на самоличността не се копира и/или сканира. Освен лично, наградата може да бъде получена и от трето лице с нотариално заверено пълномощно. 

В случай че непълнолетен участник спечели награда от Кампанията, то за получаването на наградата се изисква разрешението от негов родител или настойник.

При получаване на наградата си, участникът следва да попълни приемо-предавателен протокол и служебна бележка за предоставената награда в 2 екземпляра – един за Участника и един за Организатора.

Печеливш участник, който не е бил намерен при посещение от куриер на адреса, който е посочил за получаване на наградата си или представител на „Теленор България“ ЕАД не е успял да се свърже с него съгласно посоченото в тези правила, губи правото си да получи награда.

В случай че в срок от 72 часа печеливш участник не отговори на имейла, с който е уведомен от Организатора за спечелването на наградата и не потвърди получаването ѝ, същият губи правото си на награда. 

В този случай се пристъпва към награждаване на първия резервен участник (следващия с най-много събрани гласове за снимка в Кампанията), като по отношение на него се прилагат гореописаните правила. 

В случай че и той не потвърди в срок от 72 часа получаването на наградата се пристъпва към награждаване на следващите резервни участници по реда на тяхното класиране до изчерпването им. 

Печеливш участник/резервен участник губи правата си върху наградата и ако се установи, че не отговаря на някое от изискванията, посочени в настоящите Условия и правила за провеждане на Кампанията.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Настоящите условия и правила са публикувани в сайта на Кампанията – honor.tlnr.bg

Организаторът на Kампанията има право, с което участниците се съгласяват, да променя и допълва настоящите условия и правила по всяко време, като публикува съответните изменени/допълнени условия и правила на honor.tlnr.bg. Промените влизат в сила от момента на публикуването им. 

Победител в настоящата Кампания няма право на замяна на спечелена награда с паричната й равностойност, както и да прехвърля наградата на друго лице.

Всеки участник се съгласява и приема, че спечелването на награда в Кампанията може да породи допълнителни разходи за участника, които не са включени в наградата (напр. транспортни разходи и др.).

Участникът е отговорен за заплащането за негова сметка на всички разходи, свързани с получаването и използването на награда от Кампанията.

Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с използването на награда.

Събирането, обработването и съхранението на лични данни в настоящата Кампания се урежда от Политиката за личните данни при провеждане на кампании на Теленор България, публикувана на https://goo.gl/RBABcM 

С публикуването на авторско съдържание в сайта на Кампанията, участникът заявява своето участие и съгласие личните му данни, свързани с регистрация в сайта (потребителско име, имейл, телефон и евентуално публикуваната от него снимка/ снимки) да бъдат събирани и обработвани от Теленор или от трето лице по възложение на Теленор, като същите ще бъдат изтрити в 3 (три) месечен срок, считано от 21.11.2018г. Личните данни на наградените печеливши, освен данни свързани с регистрацията включват и адрес за доставка, имена и ЕГН за за издаване на Служебна бележка, съгласно приложимото законодателство и се съхраняват според сроковете на Политиката за личните данни при провеждане на кампании на Теленор България. Всеки участник може във всеки един момент до приключване на Кампанията да оттегли своето съгласие за участие. 

Всеки участник от Кампанията, който е участвал със снимка/ снимки в Камапнията, бил е избран като победител/ резерва, изрично и доброволно се съгласява неговата авторска публикация да бъде обработвана и/или публикувана в официалните профили на Теленор в социалните медии, а авторът да бъде обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии, интернет страницата на Организатора, социални мрежи и др., в това число с посочване на имената му и линк към профила му в сайта на Кампанията, като участник и/или печеливш в Кампанията без каквото и да било допълнително заплащане от страна на Организатора. В противен случай Организаторът може да откаже продължаването на участието на потребителя в следващите етапи на Кампанията и/или предоставянето на награда, ако участникът е бил избран за финалист.

 


http://honor.tlnr.bg/
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - СподелетеДруги награди от тази категория