Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечели 1 от 14 комплекта „Пес патрул“

Спечели 1 от 14 комплекта „Пес патрул“


Валидна до: 03.10.2021г.

Описание:

І. Общи положения


1. Настоящите Правила за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта „Пес патрул“ („Играта“).  
    

2. Организатор на Играта е „Лидл България ЕООД енд КО КД“, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt, („Лидл България“ или „Организатора“).


3. Играта се провежда в периода от 20.09.2021 до 03.10.2021 г. вкл. („Период на провеждане”).


4. Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.   


ІІ. Право на участие


5. Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица над 18 години с постоянен адрес в България, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства (родители, деца, съпрузи и лица във фактическо съжителство), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци“). Юридически лица нямат право да участват в Играта.  


6. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и ще спазва техните разпоредби. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта на адрес www.lidl.bg/pawgame и в магазините на Лидл България при поискване.


ІІІ. Условия за участие


7. За да участва в Играта, Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Играта (20.09.2021 до 03.10.2021 г. вкл.) да:


7.1. да посети страницата www.lidl.bg/pawgame, да изиграе някое от трите игри, а именно „Отвори картите и открий еднаквите”, „Нареди пъзела” или „Свържи медальона с кученцето”.


7.2. след успешно приключване на някоя от трите игри да попълни в появилата се регистрационната форма съответната информация в предвидените за тази цел задължителни полета: име и фамилия (на кирилица), имейл адрес, телефонен номер, да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и личните му/ѝ данни да бъдат обработвани за целите на Играта съгласно политиката на Лидл България за защита на личните данни за Играта  и след това да натисне бутон „Изпрати“. 


8. В периода на провеждане на Играта (20.09.2021 до 03.10.2021 г. вкл.) всеки Участник може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че може да спечели само една награда.


IV. Награда


9. Наградите, които могат да бъдат спечелени при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са 14 комплекта Пес патрул. Един комплект Пес патрул включва 1 брой колекционерски албум и измерител за височина, 10 пакетчета релефни магнити с временна татуировка на произволен принцип и 1 брой декоративна възглавница с изображение от Пес патрул на произволен принцип и 1 торбичка. 


9.1. Магнитите и татуировките не са подходящи за деца под 3-годишна възраст. Могат да се използват от деца само под родителски надзор.

10. Един Участник може да спечели само една награда, независимо колко отделни участия има; по-големият брой отделни участия увеличава шанса Участникът да бъде изтеглен като печеливш в Играта.


11. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица. 


V. Определяне на печеливши Участници


12. Определянето на печелившите Участници ще се извършва на дневна база – всеки работен ден за предходния, а за дните петък, събота и неделя, както и на официални празници през Периода на провеждане на Играта, в понеделник на следващата седмица или през първия следващ работен ден. Печелившите участници се теглят чрез томбола на случаен принцип измежду всички регистрирали се в рамките на съответния предходен ден (от 00:01 до 23:59 часа) или предходни дни – за участия в петък, събота, неделя и официални празници. От всички регистрирани Участници в Играта ще бъдат изтеглени 14 участника, които ще получат по една награда, описана в т. 9. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.


13. Имената на печелившите Участници, както са посочени в регистрационната форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: www.lidl.bg/pawgame до 24 часа след провеждане на томболата. Участниците ще бъдат уведомени, че са спечелили награда и чрез имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от съответния Участник в регистрационната форма.  


14. Всеки Участник, спечелил награда, трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената му/ѝ на интернет страницата на Лидл България съгласно условията на т. 13, да изпрати потвърждение, че желае да получи наградата. Потвърждението става през контактния формуляр на следния линк: https://www.lidl.bg/kontakt. След отваряне на линка в полето “Относно” се избира „Игри“. Участникът следва задължително да попълни следните полета: име и фамилия, имейл адрес, адрес за доставка (полета „Улица“, „Номер“, „Пощенски код” и „Населено място“), поле „Съобщение“, в което да посочи трите си имена и „Приемам награда от играта „Пес патрул“ или формулирано по друг начин изрично и ясно изразено съгласие за приемане на наградата. 


15. Ако Организаторът не получи от уведомения Участник обратна връзка по начина, в рамките на срока и със съдържанието, посочени в т. 14, Участникът губи правото да получи наградата си.


16. Организаторът изпраща наградата в срок до 15 (петнадесет) работни дни от получаване на обратна връзка по т.14. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.


VI. Ограничаване на отговорността


17. Организаторът носи отговорност единствено за вреди, които са пряка и непосредствена последица от участието в Играта и които са възникнали в резултат на виновно поведение на Организатора. Организаторът не носи гаранционна отговорност за която и да е награда, като такава се предоставя (ако е приложимо) съгласно условията на нейния производител/разпространител. Организаторът не носи отговорност, ако Участникът е предоставил грешни данни за контакт (имейл, телефон) и/или грешен адрес за доставка, поради което Организаторът не е могъл да осъществи контакт с Участника и/или да му достави награда. 


18. Организаторът има право да прекрати Играта, както и да изменя Правилата на Играта, по всяко време, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.  


19. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.   


20. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.


21. Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави.

 

 


https://www.lidl.bg/pawpatrol/pawgame
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете