Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете преносима тонколона Marshall, слушалки Marshall, дизайнерски суитшърт или Bushmills 10 Years Old

Спечелете преносима тонколона Marshall, слушалки Marshall, дизайнерски суитшърт или Bushmills 10 Years Old


Изтекла !
Описание:

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „BUSHMILLS - ЗА ТИХИ СЛЕДОБЕДИ И ШУМНИ ВЕЧЕРИ“

Тези общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в рекламната кампания  „BUSHMILLS – За тихи следобеди и шумни вечери”, която е организирана от “Авенди” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Искърско шосе” № 7, търговски център „Европа”, сграда 12, ет. 2, ЕИК 130591250 и „Кей уей“ ЕООД, ЕИК 200217229, със седалище и адрес на управление в град София, район „Оборище“, ул. „Васил Друмев“ №48 ("Организатори"). Общите условия, на играта са публикувани на уеб страницата, притежание на организатора Кей Уей – www.bushmills.bg

І. ОПИСАНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

1. Кампанията „BUSHMILLS – „За тихи следобеди и шумни вечери“  (по-долу „кампанията“ или „играта“) се провежда онлайн, чрез уеб страницата https://www.bushmills.bg  в периода от 01.11.2020г. до 31.12.2020г. включително („период на играта" или „период на кампанията“) на територията на Република България.
Кампанията ще бъде популяризирана и на Facebook страницата на Bushmills: https://www.facebook.com/BushmillsBG/

2. В кампанията  могат да участват само дееспособни физически лица, навършили 18 години, които са се регистрирали успешно на сайта www.bushmills.bg с име и фамилия, година на раждане, телефонен номер, e-mail адрес, регистриран код от касова бележка и дата на касовата бележка (с дата от периода на играта) на www.bushmills.bg.

Всеки желаещ да участва в кампанията, има право да се регистрира неограничен брой пъти, НО ЕДНО И СЪЩО ЛИЦЕ ИМА ПРАВО ДА СПЕЧЕЛИ НАЙ-МНОГО ЕДНА ОТ НАГРАДИТЕ В РАМКИТЕ НА ЦЯЛАТА ИГРА. (секция III. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ).

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА.

II. УЧАСТИЕ И МЕХАНИКА

3. За да се включат в Кампанията,  Участниците трябва да закупят в периода на Кампанията поне един от Участващите продукти и след това да регистрират в периода на Кампанията номера на касовата бележка, удостоверяваща покупката, като влязат на уебсайта www.bushmills.bg и попълнят регистрационната форма, посочвайки своите:

(*) Име и фамилия
(*) Електронен адрес
(*) Телефонен номер
(*) Код на касовата бележка
(*) Дата на издаване на касовата бележка
(*) Избор на голяма награда, за която иска да участва (секция IV. НАГРАДИ)
(*) Запълнят полето, посочвайки съгласие с настоящите Правила, включително за обработването на личните им данни за целите на участието му в Кампанията

3.1. Организаторите не носят отговорност за онлайн регистрации, които не са достигнали своята дестинация, поради, но не само, технически проблеми извън контрола на Организаторите, загуби, забавяния или всякакъв друг проблем с регистрацията в Кампанията, свързан с интернет връзката или интернет доставчика на потребителя, който иска да се регистрира в Кампанията.

3.2. В периода на кампанията всеки Участник може да направи неограничен брой регистрации за всяко теглене, НО ЕДНО И СЪЩО ЛИЦЕ ИМА ПРАВО ДА СПЕЧЕЛИ НАЙ-МНОГО ЕДНА ОТ НАГРАДИТЕ В РАМКИТЕ НА ЦЯЛАТА ИГРА. В случай че при дадено теглене бъде изтеглена регистрация на участник, който вече е спечелил награда при предходните тегления или в рамките на същото теглене, тази регистрация няма да дава право на получаване на награда и тегленото ще бъде повторено до изтеглянето на регистрация на участник, който не е получавал награда. ).

3.3. Участниците следва да съхраняват всички касови бележки, регистрирани по време на Кампанията до 15 дни след публикуването на последния списък с печеливши и да ги представят на Организаторите при поискване и за да удостоверят покупката при спечелване на награда.

3.4. Организаторите запазва своето право да поиска и провери всяка касова бележка, доказваща покупката на Участващ продукт по всяко време и може да поиска от Участник доказателство за притежанието на бележката в оригинал преди и след регистрацията за Кампанията.

3.5. ВСЯКА КАСОВА БЕЛЕЖКА МОЖЕ ДА БЪДЕ РЕГИСТРИРАНА САМО ВЕДНЪЖ ЗА ЦЕЛИТЕ НА КАМПАНИЯТА. Всеки опит за измама от страна на Участник ще води до изключването на този Участник от Кампанията.

3.6. Ако за едно теглене една и съща касова бележка е регистрирана и от друг Участник, за да се установи Участникът, който действително е извършил покупката на Участващия продукт и съответстващата на нея регистрация за целите на Кампанията, Организаторите ще се свърже с Участниците, регистрирали касовата бележка, на посочените от тях имейл адрес, като им обясни причината за осъществения контакт. След като съобщи на Участниците възникналата ситуация, те ще бъдат помолени да предоставят доказателство за наличието на касовата бележка и регистрацията ѝ, (i) изпращайки я по електронен път (чрез снимки), до 24 часа след молбата или (ii) чрез изпращане за сметка на Организаторите на оригинала до 3 работни дни след осъществения контакт по куриер до адрес, който им е съобщен адрес.

 Ако една и съща касова бележка бъде регистрирана от различни Участници за различни тегления, то за валидна се счита най-ранната регистрация.

III. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ
Продуктите, участващи в Кампанията („Участващи продукти”), са както следва:

  • BUSHMILLS ORIGINAL (0,7L, 1L, 1,75L);
  • BUSHMILLS BLACK BUSH (1L, 0,7L);
  • BUSHMILLS 10 YEARS OLD;
  • BUSHMILLS 16 YEARS OLD;
  • BUSHMILLS 21 YEARS OLD;
  • ВСИЧКИ ПОДАРЪЧНИ ПАКЕТИ BUSHMILLS;

IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

4. Всички участници, навършили 18 години, които са участвали в кампанията „BUSHMILLS – За тихи следобеди и шумни вечери“ и са се регистрирали успешно  на сайта https://www.bushmills.bg, имат възможност да участват в 4 жребия, които на произволен принцип определят 15 (петнадесет) печеливши участници. Печелившите участници ще бъдат избирани чрез жребий след края на промоцията и ще бъдат публикувани на сайта www.bushmills.bg.

4.1. Печелившите се определят чрез електронно теглене.

Ще бъдат разиграни 4 тегления както следва:

1-во теглене. На 17.11.2020г. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.bushmills.bg в периода 01.11.2020г., 00:01 – 15.11.2020г. /период на първо теглене/, 23:59 българско време, www.bushmills.bg в периода 16.11.2020г., 00:01 – 29.11.2020г. /период на второ теглене/, 23:59 българско време с регистрирани касови бележки с дата от същия период. Ще бъдат раздадени общо 3 награди – 3 броя Bushmills 10 Years Old.

3-то теглене. На 15.12.2020г. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.bushmills.bg в периода 30.11.2020г., 00:01 – 13.12.2020г. /период на трето теглене/, 23:59 българско време с регистрирани касови бележки с дата от същия период. Ще бъдат раздадени общо 3 награди – 3 броя Bushmills 10 Years Old

В случай че бъде направена регистрация с касова бележка от период на вече изтекло теглене (от първо до трето), тази регистрация не дава право да се участва в следващите седмични тегления за малки награди (от първо до трето), но дава право на участие в четвърто теглене (тегленето за големите награди).

4-то теглене. На 05.01.2021г. В това теглене участват всички валидни неспечелили в предишни тегления регистрации, получени на уебсайта www.bushmills.bg през целия период на Кампанията (01.11.2020г., 00:01 – 31.12.2020г., 23:59 българско време), с касови бележки от периода на играта. Ще бъдат раздадени общо 5 награди – 1 брой преносима тонколона, 2 броя слушалки и 3 броя дизайнерски суитшърт.

Във всяко теглене участват всички валидни регистрации за това теглене на един и същ участник, НО ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ ЕДИН УЧАСТНИК ИМА ПРАВО ДА ПОЛУЧИ САМО ЕДНА НАГРАДА В ХОДА НА ЦЯЛАТА ИГРА.

4.2. Изтеглените печеливши от Кампанията нямат право да прехвърлят правата за получаването на наградата на други лица.

4.3. Печелившите от Кампанията, не могат да получат паричния еквивалент на наградите или да ги заменят за други продукти, услуги или разновидности на наградата.

V. НАГРАДИ, ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

5. Участниците, които са обявени за печеливши по реда на раздел ІІI от настоящите общи условия („победителите”) имат право да получат една от следните награди:

6. Наградите:
Големи награди:
6.1. един брой преносима тонколона Marshall
6.2. един брой слушалки Marshall (от общо 2 броя)
6.3. един брой дизайнерски суитшърт oт Bare Hands Society (от общо 3 броя)

Малки награди:
6.4. един брой Bushmills 10 Years Old (от общо 9 броя)

7. Победителите се уведомяват чрез e-mail и телефонно обаждане в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, след като са били изтеглени.
7.1. Изтеглен победител, който е бил уведомен по e-mail или телефонно обаждане, трябва да потвърди данните си и желанието си да получи наградата чрез изпращане на e-mail, на следния електронен адрес winners@bushmills.bg в срок от 72 часа след получаване на уведомлението. Изпратено потвърждение след този период се счита за невалидно. Ако победителят откаже да получи наградата или не потвърди данните си чрез отговор на изпратения от Организаторите е-mail в срок 72 часа след получаване на уведомлението наградата се печели от изтегления резервен победител.
7.2. Изтегленият победител трябва да изпрати имена и ЕГН, за да му бъде издадена служебна бележка по чл.11 от настоящите общи условия
7.3. Изтегленият победител се обявява на сайта, както и на facebook страницата на Bushmils чрез публикуване на първо име и първата буква от фамилното име, с които се е регистрирал.
7.4 Печелившият участник няма право да получи парична равностойност на наградата. 
Право да получи наградата има този участник, който е избран по реда на раздел III и чиито две имена, дата на раждане, електронна поща и мобилен номер, съответстват на тези, с които Организаторите са осъществили контакт.

8. Изтегленият победител получава наградите си в срок от 45 дни след потвърждение. След изтичането на този срок победителят губи правата си за получаване на съответната награда, като Организаторите имат право да се разпоредят с неполучената награда, както намерят за добре.

9. След уведомлението, изтегленият победител трябва да потвърди метод на получаването ѝ:
9.1 По куриер за сметка на Организаторите: В този случай личните данни (Име, адрес и телефон) ще бъдат предадени на лицензирана куриерска фирма, което изтегленият победител следва да потвърди писмено по електронна поща.
9.2.Ако изтегленият победител откаже данните му да се предоставят на куриерска фирма, тогава може да получи лично наградата си от офис на Организатора Кей Уей, на адрес ул. Николай Гогол 28, София в работен ден от 11 до 18 часа (в този случай разходите за получаване на наградата са за сметка на победителя).

10. При получаване на наградата, независимо коя опция е избрал победителя, съответният изтеглен победител следва да представи документ за самоличност и попълни приемо-предавателен протокол и служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата и условията по чл.12 на настоящите общи условия. Участници, които не отговарят на изискванията на настоящите общи условия нямат право да получат награда.

11. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторите имат задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да внесе дължимия данък от името на печелившия.

VI. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

12. Чрез натискане на бутона „регистрирай се”, който се намира на официалната страница на сайта www.bushmills.bg  и изпълнение на описаните изисквания в раздел ІІI от настоящите общи условия, участникът декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с клаузите и се задължава безусловно да ги спазва.

VII. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

13. С оглед периодично допълване и модификации на играта и нейното усъвършенстване и разширяване, общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организаторите по всяко време от периода на играта.
Измененията и допълненията на тези общи условия се публикуват на  www.bushmills.bg  на която се провежда промоцията и влизат в сила за всички участници в деня на публикуването им.

14. Организаторите прекратяват участието на участник, заявил изрично чрез изпращане на e-mail на следния електронен адрес: gdpr@bushmills.bg  до Организаторите, че не е съгласен с измененията и допълненията на общите условия.

15. Организаторите имат неотменимо право да прекратят играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 13 по-горе. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

16. Организаторите имат неотменимо право да продължат срока на играта, след публикуване на съобщение за това на www.bushmills.bg

VIII. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ПУБЛИЧНОСТ

17. Материалите, публикувани на интернет адресите https://www.facebook.com/BushmillsBG/ и на www.bushmills.bg , са защитени с авторски и сродни права и не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, разпространявани, преиздавани, публикувани, използвани или предавани под каквито и да е форми и начини, без предварителното писмено съгласие на собственика на авторските и сродните права. Всички търговски марки, които са показани, по графичен или словен начин, на интернет адресите https://www.facebook.com/BushmillsBG/ и на www.bushmills.bg , са собственост на групата на Proximo Spirits, INC. Съдържанието на играта е достъпно за разглеждане от всеки посетител, навършил 18 години, но в играта могат да участват само регистрирани, съгласно настоящите правила участници.

IX. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

18. С приемане на настоящите общи условия участникът декларира, че участието му в играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторите не отговорят за евентуално причинени на участника при участие в играта вреди, освен ако са причинени умишлено. Организаторите не поемат каквато и да било отговорност за победителите във връзка с предприети действия по участие и получаване на наградите, в т.ч. предприети пътувания и др.

19. Организаторите не носят отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организаторите.

20. Организаторите не носят отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на уеб страницата, вследствие на експлоатиране на оборудването на участника, външна намеса на трети лица, аварии, хакерски атаки и др.

21. С приемането на настоящите общи условия участникът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до интернет страницата на играта, които могат да възникнат независимо от положената грижа отстрана на Организаторите. Участникът декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Организаторите за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

22. Организаторите не гарантират, че участието в играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън техните възможности, контрол и воля. Организаторите не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.

X. ВРЕМЕННИ САНКЦИИ

23. Организаторите имат право незабавно и без предизвестие да спират и ограничават участието на участник, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите общи условия, правилата за работа на интернет страницата, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез спиране и ограничаване достъпа до потребителски имена и пароли, спиране на достъпа на участника до интернет страницата на играта, както и до премахване на публикуван от последния текст.

24. В горните случаи Организаторите не носят отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на участника или трети лица, настъпили вследствие спирането, ограничаването на участието, премахването или за изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез интернет страницата на играта.

25. Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на участника би могло да представлява престъпление, Организаторите сезират компетентните държавни органи, като им предоставят цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.

XI. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

26. Участникът е длъжен да обезщети Организаторите и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в играта в нарушение на действащото законодателство, настоящите общи условия и правилата за работа на интернет страницата.

ХII. ЗАЩИТА, СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

27. АВЕНДИ ООД Е АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ, СПРЯМО ДЕФИНИЦИЯТА В РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА.

28. КЕЙУЕЙ ЕООД Е ОБРАБОТВАЩ ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СПРЯМО ДЕФИНИЦИЯТА В РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА.

29. ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА САЙТА СА ЗАЩИТЕНИ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:
29.1.ДАННИТЕ ОТ РЕГИСТРАЦИОННАТА ФОРМА СЕ ПРЕДАВАТ ПО КРИПТИРАНА SSL ВРЪЗКА;
29.2. ДАННИТЕ ОТ РЕГИСТРАЦИОННАТА ФОРМА СЕ АНОНИМИЗИРАТ С AES-256 КРИПТИРАНЕ;

30. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ:
30.1. ПЕЧЕЛИВШИТЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ПО РЕДА ПРЕДВИДНЕН В ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ;
30.2. ОРГАНИЗАТОРИТЕ ИЗИСКВАТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТРИ ИМЕНА И ЕГН ЕДИНСТВЕНО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ, ПОТВЪРДИЛИ ЖЕЛАНИЕТО СИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА;

31. СЪХРАНЕНИЕТО НА ДАННИ СЕ ИЗВЪРШВА ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:
31.1. ДАННИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, КОИТО НЕ СА СПЕЧЕЛИЛИ СЕ ИЗТРИВАТ 60 ДНИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИГРАТА;
31.2. ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО ДА ПОИСКА ДАННИТЕ МУ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ ИЛИ ЗАЛИЧЕНИ, КАТО ИЗПРАТИ ИСКАНЕ ЗА ТОВА НА СЛЕДНИЯ ИМЕЙЛ АДРЕС: gdpr@bushmills.bg;
31.3. ДАННИТЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ СЕ ПАЗЯТ ДО 5 ГОДИНИ, СПОРЕД ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С ЦЕЛ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТНЕ И ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЦИ ВЪРХУ СПЕЧЕЛЕНИТЕ НАГРАДИ.

32. С ИЗРАЗЯВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И СЪС ЗАЯВЯВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ (СЛЕД ПОПЪЛВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОННАТА ФОРМА) СЕ СЧИТА, ЧЕ УЧАСТНИКЪТ Е ИЗРАЗИЛ СЪГЛАСИЕ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ НЕГО ДАННИ ДА БЪДАТ СЪХРАНЯВАНИ И ОБРАБОТВАНИ ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ.
ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО ДА ОТТЕГЛИ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ, КАТО ОТТЕГЛЯНЕТО НА СЪГЛАСИЕТО НЕ ВЛИЯЕ НА ЗАКОННОСТТА АН ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИТЕ ДО ТОЗИ МОМЕНТ.
УЧАСТНИК ОТТЕГЛИЛ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ ДО ГУБИ ПРАВОТО СИ ДА УЧАСТВА В ИГРАТА .
УЧАСТНИК ОТТЕГЛИЛ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ СЛЕД ИЗБИРАНЕТО МУ ЗА ПОБЕДИТЕЛ, НО ПРЕДИ ДА ПОЛУЧИ НАГРАДАТА СИ, ГУБИ ПРАВОТО СИ ДА ПОЛУЧИ НАГРАДАТА.
УЧАСТНИК ОТТЕГЛИЛ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА, НЕ ДЪЛЖИ ВЪРЩАНЕ НА ПОЛУЧЕНАТА НАГРАДА ИЛИ НЕЙНА РАВНОСТОЙНОСТ, НО ДАННИТЕ МУ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА БЪДАТ ОБРАБОТВАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЧЕТОВОДНОТО И ДАНЪЧНО ОТЧИТАНЕ.

33. ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО НА ДОСТЪП, ПОПРАВКА, ЗАЛИЧАВАНЕ НА СВОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, ПРАВОТО ДА ВЪЗРАЗИ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО ИЛИ ДА ИСКА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО ИЛИ ДА ИСКА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КАТО СЕ СВЪРЖЕ С ОРГАНИЗАТОРИТЕ, ЧРЕЗ ИМЕЙЛА НА ИГРАТА – gdpr@bushmills.bg.

34. ОРГАНИЗАТОРИТЕ ПОЛАГАТ ДЪЛЖИМАТА ГРИЖА СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

35. ОРГАНИЗАТОРИТЕ ОТГОВАРЯТ ЗА ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ, СТАНАЛА ИМ ИЗВЕСТНА ПО ПОВОД НА ИГРАТА, ПРЕДМЕТ НА ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ НА НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА, СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ ИЛИ ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА.

36. ОРГАНИЗАТОРИТЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА НЕ СЛЕДЯТ, РЕДАКТИРАТ ИЛИ РАЗКРИВАТ НИКАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА ИЛИ ЗА УЧАСТИЕТО МУ В ИГРАТА, ОСВЕН ЗА ЦЕЛИТЕ НА САМАТА ИГРА (В Т.Ч. ЗА ПУБЛИКУВАНЕТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ПО НАЧИНА ПОСОЧЕН ПО-ГОРЕ) И ДА НЕ ПРЕДОСТАВЯТ СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА - ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ДРУГИ, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ КОГАТО :

  • Е ПОЛУЧИЛ ИЗРИЧНОТО СЪГЛАСИЕ НА УЧАСТНИКА ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА ИЛИ В ПО-КЪСЕН МОМЕНТ;
  • ИНФОРМАЦИЯТА Е ИЗИСКАНА ОТ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ИЛИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, КОИТО СПОРЕД ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СА УПЪЛНОМОЩЕНИ ДА ИЗИСКВАТ И СЪБИРАТ ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ;
  • ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА;
  • ДРУГИ, ПОСОЧЕНИ В ЗАКОНА СЛУЧАИ.

ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗКРИВАНА И ПРЕДОСТАВЯНА НА ТРЕТИ ЛИЦА ЕДИНСТВЕНО ЗА ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ЦЕЛИ ИЛИ ДРУГИ НЕ ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ЦЕЛИ.

37. ВСЕКИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ, КОЙТО ИЗБЕРЕ ДА ПУБЛИКУВА В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ПОСТ ЗА УЧАСТИЕТО СИ В ИГРАТА СЛЕДВА ДА Е УВЕДОМЕН, ЧЕ СЪГЛАСНО ПРАВИЛАТА НА СЪОТВЕТНАТА МРЕЖА И НАСТРОЙКИТЕ НА НЕГОВИЯ ПРОФИЛ – ТОЗИ ПОСТ И ДРУГИ ДАННИ ОТ ПРОФИЛА МУ МОЖЕ ДА СА ДОСТЪПНИ ЗА ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ.

38. ВСЕКИ ЕДИН УЧАСТНИК ИМА ПРАВО ДА СЕ ОБЪРНЕ КЪМ КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА ЗАЩИТА НА НЕГОВИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ МУ ДАННИ, КАТО СЕ СВЪРЖЕ С КОМИСИЯТА НА АДРЕС СОФИЯ 1592, БУЛ. „ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” № 2, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: kzld@cpdp.bg, ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА 02/91-53-555.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ НА САЙТА НА КОМИСЯТА: WWW.CPDP.BG.

ХIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

39. Предвидените в настоящите общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на телеграма с обратен текст, писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на Организаторите и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

40. В случай че участникът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Организаторите, дори ако не е било получено.

41. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на общите условия, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

42. За всички неуредени от настоящия общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

43. Всички разходи, свързани с участието на участника за участие в играта, като достъп до интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези общи условия се поемат от Организаторите, са за сметка на участника.

44. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай че съгласие не бъде постигнато спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд, със седалище в град София.

45. В играта нямат право да участват служители на „Авенди” ООД, „Кей Уей“ ЕООД и членове на техните семейства.

НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ВЛИЗАТ В СИЛА НА 01.11.2020Г.
ДАТА: 15.10.2020 Г.

© PROXIMO SPIRITS INC. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.


https://www.bushmills.bg/home/
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - СподелетеДруги награди от тази категория