Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечели скутер “Vespa”

Спечели скутер “Vespa”


Изтекла !
Описание:

1. ОРГАНИЗАТОРИ НА ТОМБОЛАТА „ПАЗАРУВАЙ С ДО -70% НАМАЛЕНИЕ И ИГРАЙ ЗА VESPA“

Организатори на томболата “ПАЗАРУВАЙ С ДО -70 % НАМАЛЕНИЕ И ИГРАЙ ЗА VESPA” („Томболата“) е София Саут Ринг Мол ЕАД, ЕИК: 200114696, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Околовръстен път 214, представлявано  от Димитриос Папулис, Изпълнителен директор, съвместно с „ИТАЛИЯ МОТОРС ЕООД“, ЕИК: 203896470 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Ботевградско шосе 459, представлявано от Стоян Желев в качеството си на изпълнителен директор, наричани по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОРИ”

 

 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА „ПАЗАРУВАЙ С ДО -70% НАМАЛЕНИЕ И ИГРАЙ ЗА VESPA“

Томболата се провежда на територията на търговски комплекс Sofia Ring Mall, находящ се в гр. София, Околовръстен път 214, на ниво 1.

                                               

3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТОМБОЛАТА „ПАЗАРУВАЙ С ДО -70% НАМАЛЕНИЕ И ИГРАЙ ЗА VESPA“  

Томболата стартира в 10:00 ч. на 1-ви август 2020 г. и приключва в 17:00 ч. на 31 август 2020 г., и е активна в часовия диапазон:

От 1 – 30 август – от 10:00 до 21:00

На 31 август  – от 10:00 до 17:00

4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА „ПАЗАРУВАЙ С ДО -70% НАМАЛЕНИЕ И ИГРАЙ ЗА VESPA“

Томболата е отворена за участие за всички физически лица, на възраст над 18 години, които трябва да спазват сроковете и условията на настоящите Официални правила.

Всеки желаещ да участва в промоцията трябва:

            1/ да пазарува на стойност над 70 лв. в обектите на територията на София Ринг Мол, с изключение на търговските обекти: Clean – химическо чистене и пране; А1; Vivacom; Telenor; EasyPay, ДСК, Fibank, Momento, БАКБ, Crown Change, LIDL

            2/ да покаже своите касови бележки на бюро „Информация“, намиращо се на ниво 1 в София Ринг Мол

            3/ да получи от служител на бюро „Информация“ печат върху своята касова бележка/и, която/които трябва да съхрани до края на играта;

            4/ да получи от служител на бюро „Информация“ своя талон за участие;

            4/ да попълни своите данни и да пусне талона си в специално обособената урна;

           5/ лицето следва да предостави трите си имена, възраст, телефон за връзка и адрес на електронната си поща;

          6/ всеки участник дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора за целите на играта и с цел директен маркетинг;

          7/ Всеки участник трябва да бъде на възраст най-малко 18 години към датата на подаване на талона за участие, за да участва в Томболата.

5. ОСОБЕНОСТИ:

            1/ Един Участник може да участва не повече от един път на ден. За да участва, той трябва да попълни специалния талон на бюро „Информация“ на ниво 1 в София Ринг Мол и да даде за печат касова бележка на стойност над 70 лева или касови бележки на обща стойност минимум 70 лева от покупки, направени в един и същи ден в магазините на София Ринг Мол;

2/ Непълнолетни лица под 18 годишна възраст нямат право да участват в Томболата;

3/ Един участник може да участва повече от един път в Томболата, но не повече от веднъж на ден, т.е. максимум 31 пъти за целия период на Томболата, от 1 до 31 август 2020 г. в посочения по-горе часови диапазон;

           4/ За валидно участие се счита само талон, който съдържа попълнена следната информация: две имена, възраст, имейл, телефон за връзка и съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора за целите на играта и с цел директен маркетинг;

          5/ Талони, които не съдържат тази информация, ще бъдат дисквалифицирани от Томболата.

6. ЛОТАРИЯ И НАГРАДА

6.1. Томболата ще се тегли на 31 август 2020г. в 17:00 часа, като се изтегля името на един УЧАСТНИК, който се счита за СПЕЧЕЛИЛ наградата и на един участник, който се счита за резрева, в случай че първият спечелил УЧАСТНИК не отговаря на посочените в тези правила условия за получаване на наградата.

6.2. СПЕЧЕЛИЛИЯТ се уведомява по записания телефон и/или адрес на електронната поща. Ако СПЕЧЕЛИЛИЯТ не отговори в срок до 3 дни (или респективно откаже да получи наградата), той губи правата си за получаване на наградата, а ОРГАНИЗАТОРИТЕ уведомява следващия УЧАСТНИК резерва по реда на изтеглянето му според чл. 6.1.

6.3 Наградата е 1 брой скутер “Vespa”, предоставен от „ИТАЛИЯ МОТОРС ЕООД“

6.4. За получаване на наградата, СПЕЧЕЛИЛИЯТ следва да предостави своята лична карта, касови бележки с печат, поставен от служител на бюро „Информация“, да попълни и подпише Протокол за получена награда на бюро „Информация“ на ниво 1 в София Ринг Мол, в 7-дневен срок от датата на изтеглянето му.

6.5. Правото на СПЕЧЕЛИЛИЯ да получи наградата е ненаследимо и непрехвърлимо.

6.6. СПЕЧЕЛИЛИЯТ е длъжен да впише получената награда в данъчната си декларация по ЗДДФЛ като доход за 2020 г.

7. КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА „ПАЗАРУВАЙ С ДО -70% НАМАЛЕНИЕ И ИГРАЙ ЗА VESPA“

7.1. В Томболата имат право да участват всички посетители на София Ринг Мол над 18 години, пазарували на стойност над 70 лв. в периода от 1-ви до 31-ви август 2020 г., в часовия диапазон:

От 1 – 30 февруари – от 10:00 до 21:00

На 31 август – от 10:00 до 17:00


7.2. В Томболата нямат право да участват служителите на „София Саут Ринг Мол ЕАД“ и служителите на „ИТАЛИЯ МОТОРС ЕООД“ и свързаните с тях търговски дружества. В промоцията нямат право да участват служителите в търговските обекти на територията на София Ринг Мол.

8. ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДАТА. НЕИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДАТА

8.1. Печелившите нямат право да преотстъпват наградата си на трети лица или да изискат паричната й равностойност.

 

8.2. В случай че печелившият от Томболата не присъства на тегленето, Организаторите се задължават да се свържат с него посредством телефонно обаждане най-късно 48 часа след тегленето. Организаторите не носят отговорност, ако печелившият не отговори на 3 последователни телефонни обаждания в 3 последователни дни.

 Организаторите не носят отговорност, ако печелившият бъде възпрепятстван по независещи от Организаторите причини да получи и/или оползотвори спечелената награда.

 

8.3. Правото да получи наградата преминава върху първата от изтеглените при жребия резерви. При аналогични условия встъпва в правото на печелившия и втората резерва. За резервите важат същите срокове и условия за получаването на наградата.

 

8.4. Неполучени награди остават в полза на Организаторите.

9ПУБЛИЧНОСТ

 

9.1. Всички участници в Томболата предоставят на Организаторите правото да използва личните им данни и да публикува техни снимки с цел популяризиране на Томболата, както и където намери за добре.

 

10ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

10.1. Всеки участник има право по всяко време да поиска от организаторите да заличи, коригира или блокира негови лични данни, като направи това писмено на адрес: marketing@ssrm-bg.com

 

11. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

11.1. С участието си в Томболата „ПАЗАРУВАЙ С ДО -70% НАМАЛЕНИЕ И ИГРАЙ ЗА VESPA“  лицата се съгласяват да спазват условията и разпоредбите на гореописаните общи правила. Общите правила са публично оповестени и достъпни за целия период и продължителност на промоцията на интернет адрес:  www.sofiaring.bg

 

11.2. Организаторите на Томболата си запазва правото да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила от деня на публикуването им на горепосочената интернет страница. Организаторите си запазва правото да преустанови провеждането на Томболата по всяко време. При възникнали спорове крайните решения се взимат от Организаторите.

 

12. ЛИЧНИ ДАННИ

12.1. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

12.2. Включвайки се в настоящата Томбола, Участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, имейл, възраст и/или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от (име на компанията) , както и неговите подизпълнители/партньори само и единствено за цели, свързани с тази Томбола, а именно:

• валидно участие в Томболата, определяне на печеливши и установяване на контакт с тях за целите на предоставянето на спечелените от тях награди;

• организиране и осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди и осъществяване на комуникация в тази връзка.

12.3. Участниците в Томболата предоставят личните си данни доброволно. Отказът да се предоставят личните данни води до невъзможност за пълноценно участие в Играта и/или за получаване на спечелена награда.

12.4. Организаторът ще съхранява личните данни на Участниците до приключване на Томболата и уреждане на всички отношения, свързани с нея.

12.5. Участниците имат следните права по отношение на техните лични данни:

12.5.1. право на потвърждение дали Организаторът обработва техни лични данни и, ако това е така, да получат достъп до тях и до определена информация относно това обработване, както и копие на личните данни, които са в процес на обработване;

12.5.2. право на коригиране на личните данни, ако са неточни;

12.5.3. право на изтриване на личните данни (т. нар. „право да бъдеш забравен“) – когато вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработвани по друг начин, или ако напр. са били обработвани незаконосъобразно;

12.5.4. право на ограничаване на обработването – когато Участник оспори точността на личните си данни, за период, който позволява на Организатора да провери неговото оплакване, както и в други случаи, предвидени в действащото законодателство;

12.5.5. право на преносимост – да получат личните си данни, които са предоставили на Организатора и които се обработват по автоматизиран начин, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и да прехвърлят тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Организатора, или да поискат от Организатора да прехвърли личните данни на друг администратор, когато прехвърлянето е технически осъществимо;

12.5.6. право на оттегляне на съгласието за обработване – Участниците имат право във всеки един момент да оттеглят съгласието си за обработване на техни лични данни, което няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено преди оттегляне на съгласието. Ако обаче даден Участник оттегли съгласието си за обработване, това няма да му позволи да участва в Томболата и/или да получи награда, която е спечелил.

12.6. Ако Участник желае да упражни някое от горепосочените права, следва да се свърже с Организатора на някой от посочените контакти: лично на адрес (ул. Околовръстен път 214), на (marketing@ssrm-bg.com) или на (070011190).

12.7. Ако Участник счита, че личните му данни са обработвани незаконосъобразно, той има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2; https://www.cpdp.bg/; kzld@cpdp.bg.


https://www.sofiaring.bg/bg/article/terms-and-conditions-win-Vespa
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете