Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете 10 рекламни бутилки Urinal и 20 продукта Уринал Акут

Спечелете 10 рекламни бутилки Urinal и 20 продукта Уринал Акут


Изтекла !
Описание:

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ПРОМОЦИЯТА “URINAL AKUT – COOL SUMMER”
Раздел I Общи разпоредби
1.1 “URINAL AKUT – COOL SUMMER” („Промоцията”) се организира и провежда от от „СТАДА България“ ЕООД, със седалище гр. София и адрес на управление: ул. „Атанас Дуков” №29, ет. 5, наричан „Организатор” по-долу.

1.2 Изпълнител на играта е Организаторът.

1.3 С участието си в Промоцията участниците декларират, че са запознати с изложените по-долу официални правила на Промоцията („Официални правила”), приемат ги без забележка и се задължават да ги спазват.

1.4 Официалните правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията и са публикувани на следния Интернет адрес www.idelyn.bg и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на промоцията. Официалните правила са задължителни за всички участници.

1.5 Промените в Официалните правила се извършват съгласно чл.147 Б от Закона за защита на потребителите.

Раздел II Територия и Срок на Промоциятаз
2.1 Промоцията се организира на български език и се провежда на Интернет страницата www.idelyn.bg. Промоцията ще продължи в периода 6.07.2020 г. – до 31.08.2020 г.

Раздел III Право и Условия на участие
3.1 В Промоцията има право на участие всяко физическо лице, с местоживеене в България, на възраст над 18 /осемнадесет/ години, с изключение на служителите на „ВАЛМАРК България“ ЕООД, които са свързани с Промоцията, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи, братя и сестри Всички лица, ненавършили 18 (осемнадесет) години, но навършили 16 (шестнадесет) години трябва да вземат разрешение от родител или друг законен представител преди да вземат участие и да предоставят свои лични данни. За лицата, които не са навършили 16 (шестнадесет) години, освен разрешението от родител или друг законен представител, съгласно предходното изречение, е необходимо и изрично съгласие от родител или друг законен представител за обработване на личните им данни.

3.2 Участието в Промоцията е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.

3.3 За да се включат в томбола за спечелване на награда участниците в Промоцията трябва да изпълнят, описаните по-долу стъпки:

Да достъпят промоцията на https://www.idelyn.bg/Product/4/urinal-akut или https://www.idelyn.bg/Article/3615/korona-karantina-i-cistit
Да се регистрират за участие в промоцията с предоставяне на имена и имейл адрес
3.4 Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Официалните правила на Играта („Нарушение”) ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора.

3.5 Нарушение включва действия за:

Всяко действие, което променя механизма за участие в Промоцията или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Официални правила, в т.ч. правилата за регистрация и за привличане на други участници в Промоцията.
3.6 Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начина на определяне на опит или нарушение на Официалните правила на Играта.

Раздел IV Награди
4.1 За периода на Промоцията, ще бъдат раздадени общо 30 /тридесет/ награди – 10 рекламни бутилки Urinal и 20 продукта Уринал Акут.

4.2 Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

Раздел V Определяне на печелившите участници и получаване на наградите
5.1 Наградите ще бъдат раздадени с томбола /електронен жребий/ между всички регистрирали се за участие в промоцията.

5.2 Печелившите ще бъдат изтеглени и обявени на 2.09.2020 г. на Интернет адрес: www.idelyn.bg.

5.3 Един участник може да спечели само една награда в рамките на Промоцията. Печелившите участници ще получат имейл от Организатора за предоставяне на трите си имена, адрес за доставка в работно време и мобилен телефон за връзка в рамките на 5 работни дни след обявяване на имената им. Печелившите участници трябва да отговорят на Организатора в рамките на 5 работни дни от получаване на имейла (или не по-късно от 16.09.2020г.). В противен случай наградата няма да бъде предоставена.

5.4 Печелившите участници ще получат наградите си на предоставения от тях адрес, по куриер, за сметка на Организатора, до 10 /десет/ работни дни, считано от получаването на имейл от тях с данните за доставка. При получаването на наградата печелившият участник се идентифицира с личната си карта или друг документ за самоличност. Ако печелившият е на възраст под 18 /осемнадесет/ години се предоставя лична карта и задължително следва да бъде придружен от родител, настойник или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка, настойничество или попечителство.

5.5 Организаторът не носи отговорност в случай, че участникът е предоставил грешни имена, адрес или телефон. Организаторът не носи отговорност в случай, че участникът не е прочел имейла от организатора за предоставяне на данни и не е отговорил в рамките на посочения в правилата на промоцията срок.

5.6 Ако наградата не може да бъде доставена по причини извън обхвата на Организатора (грешен адрес, сгрешени лични данни и т.н.), то тя няма да бъде предоставена. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник само, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия

Раздел VI Печеливши претенции
6.1 Наградите ще се дават на участници, които имат право да участват в Промоцията, били са обявени за печеливши по Официалните правила на Промоцията, дали са точен адрес за доставка на наградата и при посещение от куриерската служба се идентифицират пред съответните служители, като представят валиден документ за самоличност (паспорт, лична карта, шофьорска книжка).

Раздел VII Грешки и Невалидни участия
7.1 Организаторът не носи отговорност за участия, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за участия на лица, които нямат право да участват в Играта. Организаторът не носи отговорност за липсващи или загубени участия в Играта.

Раздел VIII Предоставяни от участниците материали
8.1 Участниците се съгласяват, че носят отговорността за всички материали, подадени от тях към Интернет страницата на промоцията, включително по отношение на законността, достоверността, автентичността и запазените права на всички такива материали.

8.2 Участниците нямат право да поставят на Интернет страницата на Промоцията (да качват), да разпространяват или да публикуват по друг начин, никакви материали, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

8.3 „СТАДА България“ ЕООД и упълномощените ѝ представители ще могат свободно да копират, разкриват, разпространяват, регистрират и да използват по друг начин материалите, предоставени от Участниците, /с изключение на личните им данни/, за всякакви комерсиални и некомерсиални цели, без да дължи заплащане за това и без никакви задължения за компенсации за материалите към Участника или към други страни.

8.4 Организаторът си запазва правото да изтрива качени материали, чието съдържание счита за неотговарящо на темата на Промоцията, в т.ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления.

Раздел IX Отговорност
9.1 Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил невалиден телефон за контакт или не кореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на награди.

9.2 Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на промоцията и/или съответното разпространение на наградите.

9.3 Всички претенции за награди, предявени след определените крайни срокове по настоящите Официални правила се считат за невалидни.

9.4 Организаторът на Промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след определените крайни срокове.

9.5 Организаторът на Промоцията не носи отговорност за забавяне в доставката на наградите, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги или за щети по наградите, които са възникнали в резултат на транспортирането им от куриерската служба.

Раздел X Прекратяване на Промоцията
10.1 Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по всяко време в случай, че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства.

10.2 Прекратяването на Промоцията се обявява по реда, посочен в Раздел I по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Промоцията.

10.3 Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване на Промоцията.

Раздел XI Съдебни спорове
11.1 Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд.

Раздел X Лични данни
1. Политиката за защита на лични данни е изложена в отделен документ Privacy Policy публикуван на www.idelyn.bg.

IDELYN by Walmark 2020 ©

НАЧАЛНА СТРАНИЦАBELIEMAURINALЗА НАСУСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕВЪРНЕТЕ СЕ НА НАЧАЛО
Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури услугите си, персонализирани реклами и анализ на уеб трафи


https://www.idelyn.bg/urinal/contest/
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете