Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете система за домашно кино SONY BDV-E6100 1000 W

Спечелете система за домашно кино SONY BDV-E6100 1000 W


Изтекла !
Описание:

Официални правила на играта на Ariel Bulgaria „#ПеремЗаедно”

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1.Играта “#ПеремЗаедно” на Facebook страницата на Ariel Bulgaria се организира от “Юнайтед Партнърс” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.”Св.Св. Кирил и Методий” № 120, ЕИК 121316789, наричано за краткост в настоящите Правила ОРГАНИЗАТОР.

2. ПРАВИЛА НА ИГРАТА

2.1 Участниците в играта “#ПеремЗаедно”, наричана по-нататък Играта, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.

2.2 Официалните правила се публикуват на Facebook страницата на Ariel Bulgaria и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.

2.3 Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила в момента на публикуването им на Facebook страницата на Ariel Bulgaria.

2.4 С участието си в Играта, участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

2.5 Всички участници, опитали да нарушат или нарушили правилата на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление.

2.6. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на морала и добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1 Играта “#ПеремЗаедно” се организира и провежда на територията на Република България във Facebook и Instagram.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице, което участва в Играта съгласно механизма за участие в Играта, приело е настоящите Правила и отговаря на описаните по-долу допълнителни условия.

4.2. В Играта могат да участват само пълнолетни лица (лица, навършили 18 години), живеещи на територията на Република България.

4.3. В Играта могат да участват единствено лицата, които имат валиден публичен профил във Facebook или Instagram.

4.4. Служителите на Организатора, техни дъщерни дружества, филиали и партньори, участващи в организирането и провеждането на Играта, както и членове на техните семейства (деца и съпрузи), не могат да участват в Играта.

4.5. Организаторът на Играта има право по своя преценка, без предизвестие и без обосновка да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или, ако наруши някое от правилата на Играта.

5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1 Играта стартира в 16:00 часа на 27.04.2020г. и продължава до 24:00 часа на 24.05.2020г. включително (27 дни).

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1 Наградата, която 1 участник може да спечели в Играта съгласно долупосочения механизъм, е система за домашно кино SONY BDV-E6100 1000 W.

Снимката, обявяваща Играта е илюстративна за наградата и не представлява конкретния модел.

6.2 Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.

7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7.1 Участието в играта „#ПеремЗаедно” не е обвързано с покупка.

7.2 За да се включи в играта, участникът трябва да следва Facebook страницата на Ariel Bulgaria и да сподели снимка или видео в профила си във Facebook или Instagram, която да илюстрира как прекарва времето си у дома заедно със семейството или любим човек, споделяйки домашните задължения. Публикацията трябва да бъде публична и да е маркирана с хаштаг #ПеремЗаедно, като може да е под формата на снимка или видео.

7.3 Потребители, публикували пост (снимка или видео) след изтичане на срока на Играта или които не са изпълнили всички условия за участие в Играта, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в томболата.

7.4 До 5 дни след изтичане на срока за участие, на лотариен принцип (чрез софтуер) ще бъде изтеглен 1 (един) печеливш. Тегленето ще се извърши от Организатора или упълномощено от него лице.

7.5 Печелившият ще бъде обявен от Организатора като коментар под поста, обявяващ играта, до 7 дни след изтичане на срока за участие, във Facebook страницата на Ariel Bulgaria.

8. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

8.1 Наградата се предоставя на изтегления участник, който отговаря на настоящите правила за участие в Играта в 30-дневен срок от обявяване на печелившия.

8.2 За да получи наградата си, печелившият ще трябва да предостави на Организатора имената си, адрес за доставка и телефон за контакт, като ги изпрати на лично съобщение на Facebook страницата на Ariel Bulgaria.

8.3 Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Играта и за идентифициране на участника при предоставянето на спечелената от него награда. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД. За целта печелившият трябва да подпише Съгласие за обработка на личните му данни, която ще му бъде предоставено от Организатора при първоначалния контакт след обявяването на печелившите.

8.4 В момента на получаване на наградата, участникът се задължава да подпише Приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на наградата. В случай че откаже да подпише такъв протокол, спечелилият участник автоматично се дисквалифицира от Играта.

8.5 Участник, който не потърси наградата си до 03.06.2020 г. (14 дни след обявяване на печелившия), откаже да подпише Съгласие за обработка на личните му данни или Приемо-предавателен протокол, губи правата си върху нея, като наградата ще бъде предоставена на резервно изтеглен печеливш.

8.6 С включването си в кампанията участниците потвърждават, че са запознати с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физически лица, съгласно който предметни награди на стойност над 100,00 лева, са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

8.7 За издаването на служебна бележка за облагаемия доход е необходимо печелившият участник да предостави на Организатора изискуемите по закон лични данни, за да му бъде предоставена служебна бележка, заедно със спечелената награда.

8.8 Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалидни или неактуални данни за контакт.

9. ПУБЛИЧНОСТ

9.1 С участието си в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена ще бъдат публикувани като част от поста, в който се обявяват печелившите от Играта.

10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1 Наградата е лична, не може да бъде преотстъпвана или заменяна и няма паричен еквивалент.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

11.1 Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира без да го уведомява за това.

12. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1. Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи очевидно невярна или подвеждаща информация.

12.2. Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от него причини.

12.3. Организаторът не носи отговорност за качеството на предоставените в настоящата Игра награди като отговорността за рекламации е на съответния търговец и/или производител на наградата.

12.4. Организаторът не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградата.

12.5. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Играта, в случай че не са по вина на Организатора.

12.6. Организаторът не носи отговорност и няма да дължи, каквото и да е обезщетение при предоставяне на грешни данни или неправомерно използване на лични данни при участие в Играта.

12.7. Компанията „Facebook“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Игра. Играта по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook, въпреки че ще се комуникира и промотира през официалната Facebook страница на Ariel Bulgaria.

13. СПОРОВЕ

13.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в Играта, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в съгласно законодателството на Република България.

13.2. Оспорвания от участници във връзка с провеждането на Играта, които възникват по време на Играта, могат да бъдат изпращани писмено или по електронна поща на адресите, посочени в тези Правила. Участник трябва да изпрати оспорването до 3 дни от крайната дата на Играта. След тази дата оспорвания няма да бъдат разглеждани.

13.3. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Играта и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Играта.


https://www.facebook.com/notes/ariel/официални-правила-на-играта-на-ariel-bulgaria-перемзаедно/1448901585316972/
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - СподелетеДруги награди от тази категория

Спечели ВЕЛОСИПЕД BMX

Остават 95 дни