Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете 100 ЧИФТА СТЕЛКИ ПОДАРЪК ОТ ORTO’S!

Спечелете 100 ЧИФТА СТЕЛКИ ПОДАРЪК ОТ ORTO’S!


Изтекла !
Описание:

Уважаеми клиенти, През месец март 2010-та година българският потребител за пръв път откри стелките на Aetrex Worldwide Inc, САЩ. Високо ценим доверието което ни оказвате за тези 10 години – вашият устойчив избор превърна Aetrex (Ейтрекс) в ортопедични стелки №1 в България. По случай този юбилей и в знак на благодарност създадохме Кампания, в която ще раздадем 100 чифта стелки като подарък!

В Кампанията може да участва всеки навършил 18 години при следните условия:

  • Посетете наш търговски обект (вижте ги тук) в периода от 2-ри януари 2020г. до 31-ви март 2020г. 
  • Направете си компютърна диагностика на стъпалото с IStep (безплатна и необвързваща). Изпробвайте различни типове ортопедични стелки (като поддръжки, корекции и според обувките в които ще се носят);
  • Попълнете данните на гърба на специалната брошура (имена, телефон и e-mail)
  • Запознайте се с общите условия по-долу:

Ще се радваме, ако сте част от милионите хора по света, които откриха стелките Aetrex и осигуриха максимално удобство за стъпалата си. Успех!

Aetrex са най-продаваните стелки в САЩ от 1980-та година до днес.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА “10 години ортопедични стелки Aetrex в България” 

1. Организатор и участници: Организатор на Кампанията е „Левитер” ООД, ЕИК: 204188573, по – долу за краткост ОРТОС. Участник може да бъде всяко физическо лице, което е попълнило формуляр за участие на гърба на листовката. Служителите на Организатора нямат право да участват в Кампанията. 

2. Период на провеждане на кампанията: провежда се в периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г. включително. 

3. Описание: За Срока на Кампанията Orto’s ще предлага на посетителите в търговските си обекти безплатна компютърна диагностика и изпробване на различни варианти  ортопедични стелки Aetrex, без това да е ангажирано с покупка. 

4. Право на участие в кампанията имат: всички лица навършили 18 години попълнили формуляр за участие. Всеки има право да участва с един формуляр. Повтарящите се формуляри ще бъдат игнорирани. 

5. Награди: наградите са 100 чифта ортопедични стелки Aetrex (Ейтрекс)

6 Теглене на наградите и оповестяване на печелившите: 

Тегленето на наградите ще се извърши до 10 дни след края на срока на  Кампанията – 31.03.2020 г. Тегленето на наградите ще се извърши на случаен принцип в присъствието на нотариус и/или адвокат и на представители на Orto’s. Чрез томболата ще се изтеглят имената на 100-те печеливши.

Най-късно до 10 работни дни след изтегляне на печелившите, представител на Orto’s ще се свърже с тях с цел да ги информира за спечелената награда на телефона за контакт, предоставен във формуляра или чрез имейл. 

Имената на печелившите ще бъдат обявени на интернет адрес https://ortos.bg/10godini . В случай, че награда не бъде приета или не може да бъде получена от печелившия, поради невъзможност Организаторът да се свърже с последния, заради несъществуващ, несъответстващ, непълен или неточен телефон, наградата се предоставя на резерва по реда на тегленето им. 

Предаването на наградите на всеки от печелившите на предметните награди ще се извърши в някой от търговските обекти на Orto’s с приемо-предавателен протокол, изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за печелившия и за Orto’s. Изборът на най-подходящите ортопедични стелки следва да се направи след компютърна диагностика, консултация и изпробване на различни варианти, затова и се извършва на място. 

Всеки печеливш следва в срок от 3 месеца да посети някой от търговските обекти на Orto’s, за да получи своята награда след компютърна диагностика на стъпалата (безплатна и без ангажимент, извършва се по всяко време). Като легитимация следва да предоставят две имена и телефон (или имейл). 

Награда, която е останала непотърсена в 3 месечен срок от датата на уведомяване чрез телефонно обаждане от страна на Orto’s, ще бъде раздадена на резерва по реда на теглене. 

7. Обработка на лични данни:

С попълването на талона за участие в томболата, участникът декларира своето съгласие личните данни, предоставени от него да бъдат обработвани, в това число с автоматични средства, от Организатора за целите на администрирането на настоящата  Кампания и за целите на рекламата (вкл. директен маркетинг и изпращане на търговски съобщения) и други от Организатора. 

Предоставените лични данни ще се третират със съответната конфиденциалност и защита и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящата  Кампания. Личните данни на участниците се обработват от „Левитер“ ООД, ЕИК 204188573, регистриран в Комисията за защита на личните данни като АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ и вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен номер 1433177/ 05.10.2017  за целите на провеждането на описаната в настоящите правила томбола с награди. 

Всеки участник може да упражни правата си за достъп, коригиране, заличаване или блокиране на данните, предвидени в Закона за защита на личните данни, чрез писмено заявление, подписано и датирано, изпратено на office[at]ortos.bg. С попълването на талона за участие в томболата, всеки участник изрично приема настоящите правила и декларира, че е запознат/а с целите на обработка на неговите лични данни, с доброволния характер на тяхното представяне и последствията в случай на отказ от представяне, с правото и начина на достъп, коригиране, заличаване или блокиране на събраните данни, както и с правото да възрази срещу предоставянето им на трети лица, и се съгласява с обработването им за целите на Кампанията. 

8. Други: Наградите не може да бъдат заменяни за пари в брой или за други награди. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си същият губи правото си върху наградата, а наградата не се присъжда. 

Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Кампанията или прилагането на правилата на Кампанията, са окончателни и се отнасят до всички участници. 

9. Право на отказ Участник в Кампанията може да изиска по всяко време отстраняването си от нея. За целта той трябва да изяви желанието си в електронно писмо на адрес office{at}ortos.bg . По този начин той се отказва от участие и занапред. Настоящите Правила на кампанията на Orto’s са обявени на 01.01.2020 година на ortos.bg за периода на кампанията.

     


https://ortos.bg/blog/10-godini-ortopedichni-stelki-aetrex-v-bulgaria-fb-ads/
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - СподелетеДруги награди от тази категория