Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Настоящите Общи Условия уреждат и регулират следното:

Взаимоотношенията между Оператора, Потребителите на razdavalnik.bg, представляващ интернет ресурс, достъпен чрез домейна www.razdavalnik.bg, и Доставчиците (предоставящи услуги и/или стоки в интернет ресурса www.razdavalnik.bg), във връзка с ползването и поражданите от това права и задължения между трите страни.

I. Пояснение на някои термини

С приемането на настоящите Общи Условия потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

1. Сайт – интернет ресурс, достъпен чрез домейна www.razdavalnik.bg, администриран от Оператора.

2. Доставчик - физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя стоката/услугата, предмет на промоционална оферта, публикувана свободно и на риск на същия (Доставчика) на Сайта.

3. Стока/Услуга – конкретна стока или услуга (единично или в определено количество), предоставяна по занятие от страна на Доставчик, която последния желае да промотира сред Потребителите на Сайта, като им я предложи за закупуване, на свой риск и за своя сметка при определени условия и отстъпки.

4. Сделка – Осъществяване на контакт и директен достъп на Потребителя с Доставчика, чрез използване на Електронна препратка (линкове и др.) в публикувана оферта на Доставчика, в последствие на електронна препратка реализирана покупко-продажба чрез информационна система, собственост и от името и за сметка на Доставчика.

5. Браузър е софтуерно приложение, което се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб навигация (уеб сайт), показване и взаимодействие с текст, изображения, видео, музика, игри и друга информация.

6. Потребител на интернет страницата www.razdavalnik.bg е всяко лице, което ръчно, чрез софтуер, техническо устройство или всички взети заедно, е изписало електронния адрес в браузъра си или е достигнало до интернет страницата чрез пренасочване от друг интернет сайт и е извършило някакво действие (разгледал, регистрирал се, използвал наличните Електронни препратки и др.);

7. Платформа е цялостен продукт, който дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез Електронна препратка към ресурси, предлагани и разположени на сървъра на Доставчика или на други сървъри извън контрола но със знанието на последния.

8. Интерфейс е съвкупност от апаратни, програмни и конструктивни средства, необходими на потребителя за обмен на информация и комуникация между различни устройства.

9. Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

10. Информационна система е взаимосвързана съвкупност от средства, методи и персонал, използвана за обработка, съхраняване на данни с цел предоставяне на информация за достигане на поставена цел.

11. Оператор е юридическо лице, имащо правото на ползване на домейна www.razdavalnik.bg, осъществяващо фактически действия по подръжката на информационната система, по нареждане и чрез имейли с информация и визуализация на Доставчика.

II. Предмет

1. Оператора предоставя за лично ползване от Потребителя, без за това да дължи насрещна престация и без задължение за предварителна регистрация, уеб достъп до всички продукти и услуги, по техните основни характеристики и категоризиране, предоставени от Доставчиците.

2. Основните характеристики и категоризация може условно да се разделят и категоризират по следния начин:

2.1. Достъп до текстови, снимкови и др., публикувани в www.razdavalnik.bg, свързани с различни оферти, услуги, продукти, цени, търговски адреси, от които могат да бъдат закупени, електронни препратки, и др.;

2.2. Услуги, свързани с категоризиране на оферти, услуги, продукти, цени, търговски адреси по зададени от Потребителя категории;

2.3. Други услуги, които Оператора развива и реализира чрез интернет ресурса, в полза и единствено и само с цел осъществяване на контакт между потребител, доставчик, рекламодател и др.;

III. Гаранции

1. Оператора не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в интернет ресурса. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на Стока или Услуга, в едно с техните условия.

2. Оператора не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до интернет ресурса и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до него.

3. Оператора си запазва правото да спира интернет ресурса по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

4. Оператора не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани в приложението хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.

5. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се в интернет ресурса, извън такива от неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на Доставчика и са под контрола на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.

6. Оператора може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време, като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.

III. Съгласие с настоящите общи условия

1. Използването от потребителя на www.razdavalnik.bg (под използване да се разбира - извършване на действия водещи до визуализирането и/или подновяването на информацията предоставена в стартовия екран), се счита, че потребителят изрично е посочил, че е съгласен с настоящите общи условия, а според чл.3, ал.2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора за обвързани от тях.

IV. Лични данни

1. За използването на информационната платформа, Оператора не изисква предоставянето, на каквато и да е била информация, охарактеризирана, като лична по смисъла на Закона за защита на личните данни.

2. В случай на предоставяне на лична информация, Оператора се задължава да полага дължимата грижа и да отговаря за защитата на информацията за потребителя, станала му известна по повод използването на информационната платформа от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, освен в случаите на случайно събитие, непреодолима сила, злонамерени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и при спазване на законово установените процедури;

В случай, че някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Оператора и влизат в сила за всички потребители считано от 01.01.2013 г.

За всякакви възникнали въпроси, коментари и/или за връзка с нашия правен отдел, моля пишете на inforazdavalnik@gmail.com.