Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

СПЕЧЕЛИ КОЛИЕ НА АЛТЪНБАШ С ИСТИНСКИ ДИАМАНТИ

СПЕЧЕЛИ КОЛИЕ НА АЛТЪНБАШ С ИСТИНСКИ ДИАМАНТИ


Изтекла !
Описание:

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА НА SECRETZONE.BG
"СПЕЧЕЛИ КОЛИЕ НА АЛТЪНБАШ С ИСТИНСКИ ДИАМАНТИ"

1. Организатор на играта е "СИКРЕТ МЕДИА ГРУП" ЕООД с ЕИК 203521512 с търговски адрес: ж.к. Стрелбище, ул. Мила Родина No20-22, вх. Б, партер.

Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

Влезли в сила от 26.03.2019г.
Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес https://www.secretzone.bg/sfw

2. Период на играта: от 26.03.2019 г. до 26.05.2019 г. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

3. Играта е отворена за участие на всички физически лица с место живеене в България, на възраст над 16 години. Освен посочените в чл. 6

4. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата, Общите условия за ползване на сайта SecretZone.com или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

5. Участвайки в тази игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.

6. В играта нямат право да участват представители и служители на "СИКРЕТ МЕДИА ГРУП" ЕООД и „ПУШ“ ЕООД

НАГРАДИ:

Трима късметлии ще спечелят по едно колие от истински диаманти, сертифицирани от Алтънбаш. Златно колие с диаманти и кристален кварц, който носи най-много късмет на всички времена. Условията, в които се образува кристалният кварц са много специфични и това го прави вълшебен. Камъкът носи енергията на природата, която се трупа и увеличава.

Механизъм за участие:

 • Участниците трябва да се регистрират и заявят участие през: https://www.secretzone.bg/sfw
 • Ако участникът има регистрация, трябва само да влезе в профила си и да заяви участието си чрез формата за участие на https://www.secretzone.bg/sfw;
 • Участниците трябва да се съгласят с условията на сайта, играта и да се запишат за нашия бюлетин с нови колекции;
 • Участниците трябва да въведат реални данни за себе си;

Пояснения:

 • Заедно с бюлетин, съдържащ новите колекции на SecretZone.bg, участниците ще получат уникален код, който трябва да пазят.
 • Идентификатор на всеки участник са неговите имена, email, рождена дата, телефонен номер и уникален код.
 • Един участник може да участва само един път и да спечели само една от трите награди.
 • Печелившите участници ще бъдат оповестени на Facebook страницата на SecretZone и известени чрез email и телефонно обаждане.
 • Тегленето на награди ще се извърши на 28.05.2019г. Печелившите ще бъдат избрани на произволен принцип чрез сертифициран софтуер.

Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши официалните правила на играта, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за, но не само:

 • множество регистрации;
 • използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;
 • всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на конкретен участник извън описания механизъм в настоящите Правила;
 • предоставяне на неверни данни.

Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушение или фактическо нарушение на правилата на активността.

РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ:

 • Наградите ще бъдат изпращани по куриер.
 • При получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол между Организатора и получателя на наградата. И Организаторът предоставя служебна бележка на получателя.
 • Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
 • Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и уникален код, който победителят е получил по e-mail, заедно с бюлетина за нови колекции!
 • Ако спечелилия не може да бъде намерен и наградата не е потърсена в срок от една седмица след спечелването й, тя ще бъде оставена на съхранение в "СИКРЕТ МЕДИА ГРУП" ЕООД, след което предадена на Алтънбаш.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

 • Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
 • Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail, дата на раждане или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от "СИКРЕТ МЕДИА ГРУП" ЕООД, както и техните подизпълнители, за цели, свързани с тази игра, информиране на участниците за бъдещи активности, маркетингови проучвания и игри, организирани от "СИКРЕТ МЕДИА ГРУП" ЕООД.

ОТГОВОРНОСТ:

 • Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на играта или по други подобни поводи.
 • Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или получаването на награди.
 • Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
 • "СИКРЕТ МЕДИА ГРУП" ЕООД си запазва правото да промени периода на играта, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали или други, не може да активира промоцията на 26.03.2019г. и/или да я прекрати на 26.05.2019г.
 • Организаторът на играта ("СИКРЕТ МЕДИА ГРУП" ЕООД) не носи отговорност при евентуално незадоволителна или забавена работа на Интернет сайта SecretZone.bg

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

За всички неописани в настоящите условия въпроси, важат Общите условия за ползване на сайта SecretZone.bg


https://www.secretzone.bg/page/diamond-tos
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете