Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете 130 безплатни билета по избран от Вас маршрут!

Спечелете 130 безплатни билета по избран от Вас маршрут!


Изтекла !
Описание:

130 ГОДИНИ БДЖ – ТОМБОЛА
О Ф И Ц И А Л Н И П Р А В И Л А

По случай 130 години от учредяването на Българските държавни железници, които се навършват през тази година, „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД ще зарадва 130 души с безплатно пътуване!

Чрез томбола, на случаен принцип, Дружеството ще раздаде 130 двупосочни билета за първа класа, важащи в рамките на страната и със срок на валидност през цялата 2019 година. Всеки награден сам ще избира маршрута за своя билет!

За да участвате в играта, регистрирайте се на адрес: www.bdz.bg/130

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Участниците са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила („Официални правила”).

Организаторите си запазват правото да променят и/или изменят Официалните правила, като оповестяват промените по начина, по който същият е бил първоначално оповестен.

Официалните правила са достъпни безплатно за всеки заинтересован в периода на кампанията (от 8 октомври 2018– 30 ноември 2018 г. включително) на следния адрес: www.bdz.bg.

ЧАСТ 2. ТЕРИТОРИЯ, ЛОГИСТИКА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

Националната кампания се организира и провежда на територията на Република България, в периода от 8 октомври 2018– 30 ноември 2018 г. включително.

Играта е достъпна за участие в интернет на www.bdz.com в периода 01.10.2018 г. до 30.11.2018 г.

Регистрации направени след 23:59:59 часа на 30.11.2018 г., не участват в Играта.

За избягване на всяко съмнение, след 30.11.2018 г. Организаторът няма да носи отговорност за направени регистрации на Участници и включване на същите при определяне на победителя. Продължителност на играта е 8 седмици.

В случай, че Организаторът реши да съкрати / удължи срока на Кампанията, това ще бъде оповестено публично на www.bdz.bg

След приключване на „Кампанията”, Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията“ все още продължава.

ЧАСТ3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Играта могат да участват всички лица над 18 години, с изключение на служители на „БДЖ ПП” ЕООД, семействата им и други лица, свързани с Играта и/или участващи в създаването и провеждането на настоящата Игра .

С участието си в тази Игра, участниците напълно и доброволно се съгласяват с настоящите условия и потвърждават, че са запознати с тях и изразяват съгласието си да участват.

С предоставянето на лични данни за целите на участие в Играта всеки участник предоставя и своето изрично съгласие данните му да бъдат обработвани от Организатора за целите на участие в Играта. Предоставените лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящата Игра. Всеки Участник има право с писмено искане, адресиранo до Организатора да заяви предоставените от него лични данни да бъдат изтрити от базата данни; в такъв случай Организаторът е длъжен да изтрие съответната информация, съдържаща лични данни от базата данни, като участието на Участника в Играта следва да се счита за прекратено.

За участие в Кампанията не се изисква закупуванена продукт или услуга.

За да участват в настоящата Игра, Участниците трябва изпратят на и-мейл igra@bdz.bg своята история. Да предоставят своите данни (име, фамилия, имейл адрес, пощенски адрес, телефон), както и да приемат настоящите Общи правила за участие.

Всеки участник има право да участва еднократно с 1 (един) и-мейл адрес в тази Игра .

Недопустими са действия от страна на участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда при разпределението да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участника и да го лиши от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда.

ЧАСТ 4. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за регистрация и участие в кампанията поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на участник.

Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол.

Организаторът не носи отговорност за загубана съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

ЧАСТ 5. НАГРАДИ

Според правилата на Играта, организаторът ще предостави 130 двупосочни билета за първа класа – в рамките на Република България, с валидностен срок от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 година.

След приключване на Играта, от регистрираните участници ще бъдат избрани 130, които ще получат наградите.

Печелившите се теглят на лотариен принцип пред свидетелството на нотариус на 10.12.2018г. и ще бъдат оповестени публично на www.bdz.bg.

Всички печеливши участници ще получат имейл и имената им ще бъдат публикувани в деня на всяко теглене на www.bdz.bg

Наградите се получават на билетна каса в нашите железопътни центрове София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе, Горна Оряховица, Мездра и Дупница – според адреса на съответния награден.

Представител на организатора ще се свърже с печелившите участници на и-мейл или телефон, обявен при регистрацията за участие.

Всеки изтеглен участник ще може да получи наградата си само срещу предоставяне на получено по електронната поща потвърждение за регистрация в томболата и лична карта, удостоверяваща самоличността на лицето.

Печелившите участници ще бъдат избрани на случаен принцип, измежду всички регистрации, допуснати до участие, съгласно изискванията и разпоредбите на настоящите Правила от комисия, съставена от представители на Организатора „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

Ако Печелившият участник няма право да получи или откаже да получи наградата от Играта, Наградата се счита за надлежно връчена и същият няма право да претендира и/или да иска от Организатора обезщетение за пропуснати ползи и/или причинени вреди и Организаторът по своя преценка може да присъди Наградата на друг участник;

Наградите не могат да бъдат заменяни или да бъде изплатена тяхната парична стойност. В случай, че спечелил участник се откаже да се възползва от наградата си и/или не се свърже с Организатора в срок от 5 (пет) работни дни след уведомяването му, че е спечелил награда, той ще изгуби правото да му бъде предоставена наградата, като Организаторите си запазват правото да се разпореждат със съответната награда. Ако победителите не спазват условията, посочени в този Официален правилник, Организаторите си запазват правото да преустановят/ анулират по всяко време правата и ползите, произтичащи за победителите, без компенсация или заплащане, дължимо от Организаторите на победителите. В случай, че Организаторите констатират нарушение на правилата на Кампанията, след като наградата е била присъдена на победителите, те трябва да върнат наградата, както и разходите във връзка с това, направени от Организаторите.

ЧАСТ 6. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИГРАТА ПРЕДИ ОБЯВЕНИЯ КРАЕН СРОК

Организаторът има неотменимото право да прекрати настоящата Игра по всяко време, обявявайки това в съответствие с чл. 1 ал. 3, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Общите Условия или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

ЧАСТ 7. ЛИЧНИ ДАННИ

С участието си в тази Кампания, Участниците потвърждават, че са запознати с Официалния правилник и изразяват съгласието си с неговите разпоредби.

С участието си в тази Кампания, Участниците дават изричното си съгласие за събирането, съхраняването, организирането, обработването, използването и предоставянето на трети лица на личните му/й данни а именно: име, фамилия, имейл адрес и телефон, както ивключването им в базата данни на Организатора, която се създава за периода на Кампанията, с цел да се осигури ефективното провеждане на тази Кампания.

Организаторът поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от участниците, единствено по повод и във връзка с или до колкото се налага за кампанията. Организаторът има право да се свързва с участника за последващи промоционални активности само по предоставения в сайта e-mail адрес, в случай че Участникът е предоставил изричното си съгласие за обработка на данните му за целите на директния маркетинг, извършван от Организатора.

При регистрацията си за участие в Играта, всеки участник предоставя изричното си съгласие за публикуване на негови лични данни – три имена, на www.bdz.bg, в случай, че съответният Участник е един от спечелилите награда.

ЧАСТ 8. СПОРОВЕ

Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградените в Играта и изборът на Журито, е окончателен по отношение определянето на печелившите участници.Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите.

Евентуални оплаквания, свързани с организирането и провеждането на Кампанията следва да бъдат изпращани по време на периода на Кампанията на адреса на Организаторите след датата на публикуване на победителя, в съответствие с този Официален правилник.

Организаторите на Кампанията не носят отговорност, произтичаща от връчването на наградите, включително относно плащане на каквито и да било обезщетения, неустойки и/или други претенции от каквото и да било естество, свързани с някоя от наградите, включително за вреди претърпени от наградите. Победителят поема цялата отговорност за приемането на наградата, като Организаторите не носят никаква отговорност за каквито и да било евентуални последствия, произтичащи от приемането на наградата или във връзка с нея.

Спорове между Организатора и участници се решават чрез преговори и по предвидения в българското законодателство ред.


http://www.bdz.bg/130/
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете