Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете 100 награди по 50 лв. от Енерго-Про

Спечелете 100 награди по 50 лв. от Енерго-Про


Изтекла !
Описание:

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Участието в Играта е безплатно и в нея може да се включи всяко пълнолетно физическо лице, което притежава качеството на потребител на електрическа енергия и е снабдявано и закупува същата от „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД.

2. Участник в Играта може да бъде само титуляр на клиентски номер, който няма просрочени задължения към „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД към датата на теглене на наградите от играта.

3. Физическо лице, което притежава повече от един клиентски номер, може да участва в Играта с всеки един клиентски номер поотделно.

4. В Играта нямат право да участват служители на Организатора и членове на техните семейства, както и служители на Дружества от групата на ЕНЕРГО-ПРО Варна и членове на техните семейства. В случай че такива лица бъдат изтеглени в Играта, те няма да се вземат предвид и на тяхно място ще бъдат изтеглени други печеливши. УСЛОВИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5. Играта продължава от 15.05.2018 г. до 31.12.2018 г. включително, като за да се включи в играта, всеки потребител трябва да попълни талон за участие със своите актуални данни и да го пусне сгънат в специална за целта кутия, в който и да е Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО.

6. Всеки клиент, отговарящ на условията за участие, може да спечели само една награда за един клиентски номер.

7. Печелившите в Играта ще бъдат изтеглени на случаен принцип в административната сграда на Организатора, а именно: гр. Варна 9009, бул. Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс, Кула Г, в присъствието на нотариус на следните дати: 11.06.2018, 10.07.2018, 10.08.2018, 10.09.2018, 10.10.2018, 12.11.2018, 10.12.2018 г. и 10.01.2019 г.

8. Три имена на печелившите Участници ще бъдат обявени на интернет страниците на „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД - www.energo-pro.bg и „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД - www.energo-pro-sales.bg, както и във всички Центрове за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО на всяка от посочените в т. 13 дати на теглене.

9. Печелившите Участници ще бъдат уведомени чрез съобщение, изпратено на електронната поща или чрез телефонно обаждане, съгласно данните, попълнени от тях в талона за участие, в срок до 5 дни след тяхното определяне. 16. За да получат наградата си, печелившите Участници трябва да посетят съответния Център за обслужване на клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД , в който са пуснали попълнения талон. „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД поема разноските по доставяне на наградата до мястото на получаването.

10. Печелившият Участник следва да окаже необходимото съдействие за получаване на наградата, като се яви да я получи в уговореното място и час и подпише приемо-предавателния протокол, с който удостоверява писмено, че е получил наградата.

11. При получаване на наградата печелившите Участници следва да се легитимират пред служител на Организатора с документ за самоличност, удостоверяващ личността и данните на лицето. В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да бъде предадена на упълномощено лице, чрез представянето на изрично нотариално заверено пълномощно, като това обстоятелство се вписва в приемо-предавателния протокол, за да се удостовери, че наградата е получена.

12. Награди, неполучени и/или непотърсени, се пазят в срок от 3 месеца от обявяването на печелившите Участници на интернет страницата на „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД - www.energo-pro.bg, на интернет страницата на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД - www.energo-pro-sales.bg и във всички Центрове за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО. След изтичане на посочения по-горе срок от 3 (три) месеца, печелившият Участник губи права за получаване на обявената награда. 20. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда


https://www.energo-pro.bg/bg/Specheli-s-ENERGO-PRO
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете