Razdavalnik.bg Logo

Всички игри, томболи и конкурси събрани на едно място!

Спечелете награди от 1 лв до 100 000 лв. с TESSERUM

Спечелете награди от 1 лв до 100 000 лв. с TESSERUM


Изтекла !
Описание:

Правила на играта

1. Начин на провеждане

1.1 Всеки, който  снима и изпрати касова бележка, издадена от сертифицирано в Република България фискално устройство, участва в разпределението на наградите от Играта. Играта стартира официално на 06.02.2018 г в 11:22 ч. Всички бележки, регистрирани преди това няма да участват в разпределението на наградите.

1.2 За да се включи в играта, всеки участник трябва да инсталира на устройство с IOS или  Android OS приложението  TESSERUM, след което трябва да създаде свой профил в него. Потребителските профили на участниците се активират моментално, след коректно въвеждане на необходимите данни на участника. В случай, че потребителят е забравил своята парола за вход в системата, може да я възстанови чрез избор на полето „Забравена парола“.

1.3 Регистрацията на участника (създаване на профил) включва следните данни:  пълно име (име, презиме и фамилия) на кирилица, валидна електронна поща, дата на раждане,  пол и съгласие, че участникът е запознат с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА НА ИГРАТА.

1.4 Веднъж създал своя профил, потребителят достъпва профила си в приложението TESSERUM чрез посочения e-mаil за потребителско име и парола за достъп.  При забравяне на паролата за достъп, потребителят може да изиска нова парола, която ще му бъде изпратена на регистрираната електронна поща.

1.5 Всеки регистриран потребител може да въвежда касови бележки чрез мобилното приложение  TESSERUM, което може да се изтегли през безплатно от App Store на мобилния телефон за операционна система iOS или през Google Play за телефони с операционна система Android.

1.6 “Фискал Артс” ООД не носи отговорност за грешно подадени данни от участника в процеса на регистрация или щети, възникнали след загуба, кражба или отнемане на устройството, на което е инсталирано приложението TESSERUM.  При възникване на подобно събитие, участникът може да информира “Фискал Артс” ООД за събитието и по негово желание, след предоставяне на потвърждение, че той е собственика на профила, същият може да бъде блокиран за 72 часа или за постоянно. Участникът може да изпрати писмо на адрес : support@fiscalarts.com или да позвъни на 02 4446050.

2. Механизъм на играта

2.1 Участникът снима касовата бележка, като преди да я изпрати към организатора, той проверява качеството на снимката, както и дали касовата бележка е снимана изцяло, като бележката трябва да заема поне 80% от снимката. Участникът може да снима/изпрати една касова бележка само веднъж за участие в играта, като при повторно изпращане на една касова бележка от него или друг участник, “Фискал артс” ООД има право да не обработва всяко следващо изпращане на бележката. Ако участникът изпрати снимка, на която бележката не е четлива, то Организаторът има право да не включи тази бележка в играта и разпределението на наградите.

2.2 Участникът трябва да изчака изпращането на касовата бележка към Организатора и след приключване на изпращането на бележката, организаторът връща отговор каква е печалбата на участника. Ако изпращането на бележката бъде прекъснато от участника или по технически причини същата не бъде изпратена кум Организатора, бележката се съхранява в “История” на приложението TESSERUM и участника може да я изпрати по-късно. Ако участникът спечели награда от 1000 лв. (хиляда лева) или повече е длъжен да запази печелившата бележка и Организаторът може да поиска да му бъде предоставен оригинала преди изплащане на наградата.

2.3 В играта могат да бъдат регистрирани единствено касови бележки, които са издадени след 00:00 часа на 1 януари 2018 година.

2.4 Участникът може да регистрира неограничен брой касови бележки в играта, но без да надхвърля дневния лимит от 50 бележки.

2.5 За участие в разпределение на голямата награда от 100 000 лв (сто хиляди лева) , участникът трябва да има изпратени поне 1 бележка в периода от стартиране на Играта до 00:00 часа на 18.12.2018.

2.6 Организаторът си запазва правото да организира раздаване на специални награди или да увеличи сумата на Голямата награда по негово усмотрение, като за това се задължава да публикува информация за това в сайта на играта  www.tesserum.bg  . За разпределение на специалните награди, участникът трябва да е регистрирал същия брой касови бележки, както за участие за Голямата награда – поне 1 бележка.

2.7 Колкото повече касови бележки регистрира участникът, толкова повече се увеличава шансът му за успех в Играта и за жребия за Голямата или специалните награди.

2.8 При коректното изпращане/регистриране на касова бележка, участникът получава отговор дали и какво печели.. Всяка регистрирана бележка  увеличават шанса на участника да спечели Голямата или специални награди. 

2.9 В играта не участват касови бележки, издадени в нарушение на действащото законодателство в страната.

2.10 С участието си в играта се приема, че потребителят се е запознал с настоящите правила, приема ги доброволно и се съгласява с тях.

2.11 Организаторът на играта може да изиска предоставяне на оригинала на печелившите бележки за суми над 1000 лв (хиляда лева) и при съмнение, че бележката не отговаря на действащото законодателство, да потърси съдействие от Национална агенция за приходите за проверка на  валидността на всяка касова бележка преди предоставянето наградата  на участника. В случай, че касовата бележка е недействителна или е издадена в нарушение на данъчното законодателство, наградата няма да бъде връчена на участникът, а неговият профил ще бъде блокиран.

2.12 В случай, че по време на Играта бъде установено, че една касова бележка е регистрирана повече от веднъж от един или няколко участника, то за валидна регистрация се счита първата по време регистрация на дадената касова бележка, и в случай на печалба с някоя от последващите регистрации на същата, то Организаторът има право да откаже изплащане на спечелената награда.

V. Награди

Наградите се разпределят на случаен принцип, посредством специално разработен за нуждите на играта алгоритъм. Участниците в играта участват за разпределението на многобройни парични или предметни награди, в размер от 1 лв до 100 000 лв.  При спечелване на награда, същата може да бъде заявена за получаване в офис на Организатора или негов партньор. Награди над 1000 лв. (хиляда лева) се изплащат само в офиса на Организатора или от негов представител.

1. Механизъм за избор на печеливши участници

1.1 При изпращането на снимка на касова бележка, отговаряща на изискванията на т.2.1. и изчакване на регистрацията на бележката  от Организатора, участникът получава известие на мобилното си устройство дали и какво печели. Участникът може да получи и съобщение, съдържащо крилата мисъл, мъдрост или просто пожелание, което също се тълкува като печалба. Разпределението на наградите е на абсолютно случаен принцип и се прави от алгоритъм, специално разработен от Организатора за целите на играта.

1.2 При раздаване на специални награди, Организаторът в съобщението, което публикува на сайта си, определя и кои бележки участват в разпределение на специалната награда. (Пример: Организаторът определя специална награда в размер на 20000 лв и определя дата на тегленето и 01.06.2018. На сайта си той информира всички участници, че тегленето ще е на 01.06.2018 и че участници, които са регистрирали поне 1 касова бележка преди 00:00 часа на 30.05.2018 участват в тегленето на печелившия участник.  Касовите бележки, които участват в жребия на 01.06.2018 г. трябва да са регистрирани до 00:00 ч. на 30.05.2018 г. Тегленето на печелившите на Голямата награда или на специалните награди ще бъде предавано на живо във Фейсбук , а видеото от тегленето на наградата/наградите ще бъде публикувано най-малко на сайта на организатора и в страницата на играта във Фейсбук.

1.3 Щастливецът, спечелил голямата награда, ще бъде избран на 20.12.2018 г. Касовите бележки, които участват в този жребий, са тези, които са регистрирани до 00:00 ч. на 18.12.2018 г.

1.4 Определянето на печелившите на Голямата награда или на специалните награди се излъчва на живо във Фейсбук. Голямата и специалните награди се се разпределят на лотариен принцип. В деня на жребия победителите ще бъдат оповестени на интернет страницата на Играта до 14:00 часа. В случаите, в които денят за избор на победител е национален празник, жребият и оповестяването на печелившите ще бъде извършено в първия работен ден след него.

1.5 Забранени са действия от страна на участници в играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда.

1.6 В случай, че по време на Играта бъде установено, че една касова бележка е регистрирана повече от веднъж от един или няколко участника, то за валидна регистрация се счита първата по време регистрация на дадената касова бележка, и в случай на печалба с някоя от последващите регистрации на същата, то Организаторът има право да откаже изплащане на спечелената награда.

1.7 В случай, че по време на Играта бъде установено, че някои от спечелилите участници не отговарят на условията на настоящите правила, техните награди ще бъдат дарени от Организатора на избрана от него благотворителна организация.

2. Получаване на награди

2.1 Организаторът има ангажимент да се свърже с печелившите на Голямата награда или на специалните награди чрез съобщение, изпратено на e-mail адреса, посочен във формата за контакт и чрез обаждане по телефона, в същия ден на жребия. Печелившият трябва да отговори най-късно до 5 дни след получаването на информационния имейл, с потвърждение за получаване на наградата. Победителите се задължават да приложат в имейла и тяхна банкова сметка, на която да бъде изплатена съответната награда . Организаторът си запазва правото да изиска проверка от органите на НАП на печелившата бележка.

2.2 Ако победителят не отговори до 5 дни след получаването на информационния имейл и/или бъде установено от държавните органи, че печелившата касовата бележка , с която е участвал , не отговаря на действащото данъчно законодателство, , той губи правото си за получаване на спечелената награда. В този случай Организаторът ще изтегли друг печеливш в ново теглене, за което ще бъде публикувана информация в сайта на Организатора и Фейсбук страницата на играта.

2.3 Всеки, спечелил Голямата или специална награда в играта, има възможност да я получи лично, след изтичането на 7-дневен срок от изтеглянето на печелившия.

2.4 Всички други награди, освен Голямата или специалните награди, се определят в момента на изпращане на бележката от участника и той разбира на момента дали печели парична сума, предметна награда или само мъдрост или пожеление. В случай на печалба, на дисплея на мобилното устройство се появява сумата на печалбата и същата бива веднага записана в портфейла на участника. Всяка награда има дата на спечелване и дата на изтичане. Участникът има възможност да заяви наградата/награди за получаване в офиса на Организатора или в офисът на негов партньор или да дари наградата за благотворителност на избрана от участника благотворителна организация, с която Организаторът има сключен договор и същата фигурира в списъка с получатели на дарения в приложението, преди да настъпи датата на изтичане на наградата. При заявяване от страна на участника наградата да му бъде изплатена в офис на партньор на Организатора, то периода за изплащане на наградата е не по-къс от два работни дни. В рамките на два работни дни наградата ще бъде на разположение за изплащане в избрания от печелившия участник офис на партньор или Организатора. При получаване на награди, печелившият участник трябва да докаже с валиден документ за самоличност, че той е лицето, регистрирало профила.

Организаторът, съгласно ЗДДФЛ и действащото законодателство в страната, удържа авансово дължимите данъци от получателя на наградата и ги превежда на бюджета, съгласно действащата нормативна уредба.

С приемането на тези ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА НА ИГРАТА, всеки участник упълномощава „Фискал Артс“ ООД да му удържа, в случай на печалба, дължимите данъци съгласно действащото законодателство, включително и печалби, който са спечелени в четвъртото тримесечие на календарната година. 

С приемането на тези ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА НА ИГРАТА, всеки участник декларира, че е запознат с изискванията на ЗДДФЛ и действащото законодателство и че при получаване на печалба, независимо от нейния размер, той ще я включи в годишната си данъчна декларация.  

С приемането на тези ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА НА ИГРАТА, всеки участник декларира, че при поискване от страна на Организатора , с цел изпълнението на задълженията му съгласно ЗДДФЛ и действащото законодателство, ще предостави необходимата информация за изпълнение на задълженията на Организатора.

2.5. Ако печелившият участник избере от менюто на приложението да дари наградата, то той официално се отказва от получаването на наградата и съгласно ЗДДФЛ и действащото законодателство, той не е встъпил във владение на наградата.  Наградата остава във владение на Организатора, който има право да я дари на избрана от участника организация, получател на дарения. Организторът я дарява от свое име, но събразявайки се в максимална степен с желанието на участника, отказал се от конкретната награда. Организаторът прави даренията към организации, получатели на наградите в 7-дневен срок, след изтичането на месеца в който наградите са отказани от участниците.  

2.6. Ако участника не се разпореди (заяви за изплащане или се откаже от наградата с цел тя ба бъде дарена от Организатора)  с дадена награда преди датата и на изтичане, то той губи дадената награда и Организаторът дарява наградата на избран от него получател на дарения. 

2.7 Наградите се връчват във вида, в който са обявени, не могат да се заменят с други или да се предоставя паричната им равностойност.

2.8 “Фискал Артс” ООД не носи отговорност в случай, че участникът не е предоставил валидни данни за контакт и не е получил информационния мейл за спечелената от него награда.

2.9 Организаторът не носи отговорност в случай, че участникът не спази посочения в т.2.1 и т.2.2 от настоящия раздел срок за изпращане на потвърждение по мейл.


https://www.tesserum.bg/za-nas
Ако Ви харесва Razdavalnik.bg - станете наши приятели във Facebook! Благодарим Ви!

Ако Ви харесва играта - Споделете